Läkemedel vid graviditet och amning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FX215

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FX215
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 augusti 2022
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Kursen är valbar inom apotekarprogrammet och masterprogram i läkemedelsanvändning.

Behörighetskrav

150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, vårdvetenskap, medicin eller veterinärmedicin, inklusive biomedicinska kurser i fysiologi eller farmakologi. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs självständigt kunna bedöma och värdera rekommendationer gällande läkemedelsanvändning under graviditet och amning.

Efter fullgjord kurs ska studenten:

  • utifrån grundläggande kunskaper i utvecklingsbiologi, embryologi och reproduktionsbiologi kunna redogöra för känslighetsperioder och mekanismer för utvecklingstoxiska och reproduktionstoxiska effekter
  • kunna redogöra för de riktlinjer som gäller för utvecklings- och reproduktionstoxikologisk testning och säkerhetsvärdering av läkemedel och andra kemikalier
  • kunna beskriva strategier för användning av in vitro-system och andra alternativ till utvecklings- och reproduktionstoxikologiska studier på djur
  • kunna kritiskt resonera kring svårigheter och utmaningar vad gäller studiet av modifierbara riskfaktorer för utvecklings- och reproduktionstoxiska effekter hos människa.
  • kunna tillämpa klassificeringen av läkemedel med avseende på risk vid användning under graviditet och amning utifrån nationella och internationella klassificeringssystem, samt kunna redogöra för fördelar respektive brister med sådana klassificeringssystem
  • kunna bedöma risk/nytta för val av läkemedelsbehandling i anslutning till graviditet, förlossning och amning med avseende på påverkan på mor och barn
  • kunna söka, kritiskt granska, värdera, och analysera vetenskapliga studier om risker med läkemedelsanvändning vid graviditet och amning, med utgångspunkt från vetenskaplig litteratur på engelska och nationella och internationella databaser
  • kunna sammanställa och presentera resultat och slutsatser skriftligt och muntligt samt kunna skriva fackspråklig text på god svenska

Innehåll

Kursen behandlar risk- och säkerhetsaspekter med användning av läkemedel i samband med graviditet och amning. Efter genomgång av grunderna för uppkomst av fosterskador och andra utvecklings- och reproduktionstoxiska effekter får studenten tillämpa dessa kunskaper genom att söka, kritiskt granska, sammanställa och kommunicera vetenskaplig information i skrift, samt presentera och motivera rekommendationer om eventuell användning av läkemedel under graviditet och amning.

Undervisning

Kursen är nätbaserad, och kräver tillgång till dator med internetåtkomst och möjlighet att spela in ljud och bild. Arbetet på kursen bedrivs genom självstudier och ett antal inlämningsuppgifter och seminarier. Allt innehåll och alla aktiviteter, individuellt respektive i grupp, kommuniceras via en nätbaserad lärplattform. Viss undervisning i form av webbföreläsningar sker på engelska. Obligatoriska moment: inlämningar och medverkan på seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänd tentamen (4 hp ) godkänt resultat på obligatoriska moment 3,5 hp) .

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter tidigare kurser 3FX900 Embryotoxikologi och 3FX950 Embryotoxikologi, fortsättningskurs B. På grund av överlappande innehåll kan kursen inte ingå i samma examen som farmaceutiska fakuletetens kurser 3FX900 och 3FX950.

Ersätter och motsvarar 3FX015.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin