Basic Swedish 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5PU028

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PU028
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 juni 2022
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska

Mål

Delkurs 1: Läsförståelse och skriftlig färdighet 4 hp.

Efter genomgången kurs ska studenterna

  • kunna läsa och tillgodogöra sig texter på svenska med ett känt innehåll och enklare struktur
  • kunna identifiera ord och fraser som ingår i ett svenskt basordförråd
  • visa kännedom om grundläggande grammatiska strukturer i svenska språket

Delkurs 2: Hörförståelse och muntlig färdighet 3,5 hp

  • kunna övergripande förstå korta samtal på svenska
  • kunna berätta om sig själva och sin vardag på svenska
  • kunna samtala på en mycket enkel nivå på svenska

Innehåll

Kursen vänder sig till studenter med utländsk förutbildning och annat modersmål än svenska som vill tillägna sig grundläggande färdigheter och få inblick i svensk kultur.

Denna kurs ger en systematisk genomgång och träning av grundläggande strukturer i svenska på basnivå. Detta görs genom läsning, övningar i uttal, hörförståelse samt muntlig kommunikation. Kursen innehåller varierande uppgifter och övningar, både individuella och i grupp.

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner och gruppövningar.

Examination

Kursens mål examineras genom muntliga och skriftliga slutprov.

Som betyg på kursen används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas att nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En studerande som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen är i första hand avsedd för utbytesstudenter på alla nivåer och masterstudenter men i mån av plats kan även andra studenter med utländsk grundutbildning komma ifråga. Kursen kan endast sökas av studerande registrerade vid Uppsala universitet den termin ansökan avser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin