Svamparnas mångfald och evolution

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG376

Kod
1BG376
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen inklusive antingen Allmän och molekylär systematik, 10 hp, eller de två kurserna Evolutionära processer, 15 hp och genomgången Evolutionära mönster, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper om svamparnas biologi och en fördjupad kunskap om deras systematik och evolution.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera de huvudsakliga taxonomiska grupperna bland svamparna
  • relatera svamparnas klassificering och morfologi till deras evolution och fylogeni
  • redogöra för livs- och fortplantningsstrategier hos svampar
  • förklara biogeografiska mönster och artbildning hos svampar

Innehåll

Kursen berör svamparnas mångfald, deras avgörande påverkan i de flesta ekosystem, deras kulturella och ekonomiska betydelse samt hur deras genetiska faktorer och fortplantningsstrategier gör att de evolutionära mönstren hos svampar skiljer sig från andra organismgruppers.

Mer specifikt behandlar kursen:

  • Svamparnas fylogeni samt ascomyceternas och basidiomyceternas morfologi, fylogeni och klassificering
  • Evolution av livs- och fortplantningsstrategier hos svampar
  • Metoder att studera morfologiska egenskaper hos svampar
  • Artbildning och biogeografiska mönster hos svampar

Undervisning

Undervisningen ges i form av nätundervisning, praktiska övningar och laborationer, datorövningar, litteraturuppgifter och fältstudier.

Examination

Delkurser: Teori 6 hp; praktik 4 hp. Teoridelen examineras med ett skriftligt prov. Praktikdelen har obligatorisk närvaro med muntliga och skriftliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin