Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV386

Kod
3FV386
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 26 augusti 2022
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

Examen om 180 hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

1. Tolka och kritiskt granska vetenskapliga resultat samt planera för implementering i relevant verksamhet

2. Tillämpa vetenskapsteoretiska och vetenskapsmetodologiska begrepp

Färdigheter och förmåga

3. Självständigt planera för samt motivera och värdera val av kvantitativ och kvalitativ forskningsdesign, datainsamlingsmetoder och dataanalyser

4. Självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar inom folkhälsoområdet

5. Planera för att med adekvata metoder besvara frågeställningar inom folkhälsoområdet samt tillämpa vetenskapligt skrivande

Värderingsförmåga och förhållningssätt

6. Visa förmåga att förklara och värdera forskningsetiska ställningstaganden

7. Visa förmåga att identifiera och värdera sitt behov av ytterligare kunskap inom området

Innehåll

Kvantitativa metoder (4 hp)

 • kvantitativa  begrepp och metoder (observationsstudier, experimentella studier, enkäter, psykometriska begrepp)
 • design och planering av kvantitativa studier
 • kritisk granskning av kvantitativa originalartiklar

Statistik (3 hp)

 • statistik (deskriptiv statistik samt bi- och multivariata analysmetoder)

Kvalitativa metoder (3 hp)

 • design och planering av kvalitativa studier
 • kvalitativa datainsamlingsmetoder (intervju- och fältstudier)
 • kvalitativa dataanalysmetoder

Systematiska översikter (1 hp)

 • kritisk granskning av systematiska litteraturöversikter

Vetenskapsteori (1 hp)

 • tillämpningar av vetenskapsteoretiska begrepp

Forskningsetik (1,5hp)

 • Beskrivning av forskningsetiska principer och värdering av forskningsetiska ställningstaganden

Implementeringsteorier och -strategier (1,5hp)

 • Med utgångspunkt från implementeringssteori planera implementering av forskningsresultat i relevant verksamhet

Undervisning

Föreläsningar samt obligatoriska moment i form av seminarier och workshops

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat i skriftliga examinationer, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. Examinationer utgörs av individuella skriftliga fördjupningsuppgifter, skriftliga gruppuppgifter, examinerande seminarium samt individuella skriftliga tentamina. För tentamen gäller utöver det ordinarie tillfället minst ett omprovstillfälle per termin. Frånvaro från obligatoriska moment ersätts i första hand med deltagande i seminarium vid annat tillfälle, i andra hand med skriftlig ersättningsuppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin