Modeller för biologiska system

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FB207

Kod
3FB207
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 augusti 2022
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Allmänt

Kursen kan ej läsas på distans. Kursen kan ingå i apotekarprogrammet, receptarieprogrammet, civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, masterprogrammet i läkemedelsmodellering eller masterprogrammet i läkemedelsutveckling.

Behörighetskrav

150 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, läkemedelsutveckling, naturvetenskap och/eller teknik. Tidigare studier ska innehålla 5 hp statistik eller sannolikhetslära.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna konstruera, förstå och använda läkemedelsinriktade datormodeller för biologiska system. Specifikt skall studenten:

 • kunna formulera kompartmentmodeller i matematiska termer
 • kunna förklara och beskriva skillnaderna mellan direkta och indirekta effektmodeller
 • kunna redogöra för hur toleranseffekter kan introduceras i farmakodynamiska modeller
 • kunna redogöra för fysiologiska flödesmodeller och deras användningsområde jämfört med traditionella farmakokinetiska modeller
 • kunna utföra datorsimuleringar av farmakokinetiska/farmakodynamiska modeller hämtade från litteraturen samt använda dessa för att besvara vetenskapliga frågeställningar
 • kunna redogöra för, samt tillämpa, metoder för uppskattning av läkemedelselimination hos människa från laboratoriedata
 • förstå metodiken för tillpassning av biologiska modeller till experimentella data samt kunna genomföra modelltillpassning i praktiken
 • kunna redogöra för grundläggande statistiska aspekter för utvärdering och tolkning av resultat erhållna genom modellering
 • visa förmåga att besvara vetenskapliga frågeställningar baserat på resultat från arbete med biologiska modeller
 • ge muntliga presentationer på engelska
 • skriftligen, på engelska, redovisa projektresultat i ett format liknande en vetenskaplig publikation

Innehåll

Kursen behandlar datormodeller för biologiska system som är viktiga ur läkemedelssynpunkt. Speciellt kommer modeller för kliniska farmakokinetik- och farmakodynamikdata att betonas, men kursen kommer även att ta upp modeller av system som är betydelsefulla för preklinisk forskning inom läkemedelsområdet. Vikt kommer att läggas på värdering av resultatet från modellerna.

Kursen kommer vidare att belysa användningen av modellerna för att besvara vetenskapliga frågeställningar och studiedesignsfrågor. Tekniska, matematiska och statistiska aspekter på modellanpassning och icke-linjär regression av betydelse för användandet av modellerna, ingår som en integrerad del av kursen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av grupparbeten, datorlaborationer samt föreläsningar.

Kursen ges på engelska.

Obligatoriska moment är grupparbeten och datorlaborationer.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd muntlig redovisning av simuleringsprojekt (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av estimeringsprojekt (4.5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar tidigare kurs 3FB305 eller 3FB615 Modeller för biologiska system.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin