Kinesiska D1, utlandstermin

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN405

Kod
5KN405
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Kinesiska A, Kinesiska B och minst 22,5 hp från Kinesiska C

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

färdighet och förmåga

  • skriva och läsa ytterligare ca 500 glosor (utöver de ca 1500 glosor som lärts in under kurserna Kinesiska A- C) i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form
  • med hjälp av lexikon läsa, förstå och skriva referat om texter skrivna på modern kinesiska: sakprosa, medelsvåra skönlitterära originaltexter, tidningsartiklar eller faktatexter om annat i Kina studerat ämne
  • föra samtal och diskussioner på kinesiska om utvalda ämnen
  • på kinesiska återberätta huvudinnehållet i och diskutera texter, tidningsartiklar, filmer och Tv-program
  • ha viss förmåga att läsa kinesisk skrivstil.

Innehåll

Studier under en termin vid universitet i Kina som Institutionen för lingvistik och filologi har studentutbytesavtal med för den avsedda vårterminen. Studierna avser 30 hp språkstudier och undervisningen är på kinesiska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. I vissa delkurser ingår även grupparbeten/individuella arbeten med muntliga och skriftliga redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Kunskapskontrollen görs i tre steg:

1. genom fortlöpande och terminsavslutande muntliga och skriftliga prov inom ramen för undervisningen vid det kinesiska universitetet (eller motsvarande). För att erhålla betyget G på hela kursen krävs att studenten erhållit i genomsnitt 60-79 poäng i sitt betyg från det kinesiska universitetet (el. motsv.). För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att studenten erhållit i genomsnitt 80-100 poäng i sitt betyg från det kinesiska universitetet (el. motsv.). Extra provtillfälle för studerande som underkänts vid ordinarie prov vid det kinesiska universitetet (el. motsv.) anordnas enbart av det kinesiska universitetet (el. motsv.).

2. reseberättelse skriven på kinesiska, mailas till kursansvarig vid Uppsala universitet vid terminens slut (betygsskala VG/G/U).

3. muntlig presentation av reseberättelsen för studentgrupper inom ämnet vid Uppsala universitet (Betygsskala G/U).

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att reseberättelsen återspeglar VG i betyg från Kina. För betyg G krävs att reseberättelsen återspeglar G i betyg från Kina. För både betyg VG och G krävs betyg G på den muntliga presentationen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid sidan av ordinarie ansökningsförfarande i Sverige krävs också en separat ansökan till mottagande språkskola, universitet eller motsv. Denna ansökan administreras av Institutionen för lingvistik och filologi. En förutsättning för att gå kursen är att det kinesiska universitetet accepterar din ansökan och att du får visum till Kina. Du ansöker själv om visum.

Studenter som ämnar läsa både kinesiska D1, utlandstermin och kinesiska D2 måste i sin examen ha 30 hp inom ett annat huvudområde eller biområde vid Uppsala universitet.

Kursen är inte avsedd för modersmålstalare i kinesiska.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin