Malmprospektering

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP032
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Hållbar utveckling A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utvärdera förekomster av mineralresurser i jordskorpan,
  • bedöma malmbildande processer för olika typer av malmer baserat på den lokala geologin och från ett plattektoniskt perspektiv,
  • kritiskt utvärdera viktiga aspekter av malmbildande processer som ursprung, transport och utfällning av metaller,
  • utvärdera geologiska, geofysiska och geokemiska prospekteringsmetoder och hur dessa används för olika malmtyper och i prospekteringsprocessens olika steg,
  • utvärdera ekonomiska faktorer kopplade till mineralresurser och deras betydelse för samhället,
  • kritiskt bedöma gruvindustrins miljöpåverkan och initiativ för att öka hållbarheten.

Innehåll

Introduktion till olika mineralresursers egenskaper, fördelning och bildningssätt. Genomgång av de vanligaste malmtyperna och malmbildande processer (magmatiska, hydrotermala och sedimentära). Prospekteringsmetoder (geologiska, geofysiska och geokemiska). Case-studier av aktuella prospekteringsuppslag. Under hela kursen belyses frågor kring ekonomi, miljöpåverkan, resursanvändning, hållbarhet och samhällsnytta. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, case-baserat lärande och praktiska övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), praktisk tentamen och projektarbete (2 hp), seminarier och presentation (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1MP017 Malmprospektering 5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin