Avancerad kvantfältteori

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA159

Kod
1FA159
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Kvantmekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna;

  • använda vägintegralsformalismen för att kvantisera en godtycklig fältteori med såväl för bosoniska som för fermioniska fält.
  • utarbeta Feynmanreglerna för en gaugeteorier med hjälp av vägintegraler
  • redogöra för Higgsmekanismen och spontant symmetribrott
  • använda renormeringsgruppen samt regularisering på en godtycklig gaugeteori
  • BRST formalismen och i exempel analysera hur den speglar gaugeinvariansen i kvantteorin
  • redogöra för uppkomsten av anomalier och beräkna dessa i ett anatal exempel
  • redogöra för grunderna för supersymmetri och supersymmetrisk kvantfältteori med tillämpningar
  • analysera problemen med kvantisering av gravitationen.

Innehåll

Kursen ger den nödvändiga bakgrunden för att kunna läsa forskningsartiklar i kvantfältteori. Den är avsedd att relatera gängse formalism för kanonisk kvantisering till vägintegralkvantisering, samt att göra studenterna bekanta med grundläggande begrepp inom avancerad kvantfältteori som vägintegralkvantisering av gaugeteorier, renormeringsgruppen, regularisering, BRST-kvantisering, Higgs-mekanism, spontant symmetribrott, anomalier och supersymmetri. Den tjänar vidare som bakgrund för att förstå t.ex. Hawkingstrålning från svarta hål och problemen med kvantisering av gravitationen.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Inlämningsuppgifter, eventuellt kompletterade med muntligt förhör.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin