Geodynamiska tillämpningar

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE052

Kod
1GE052
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

180 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Kontinuummekanik inom geofysik, 5 hp. Global geofysik, 10 hp, eller Jordens fysik och dynamik, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Tillämpa kontinuummekanik på geodynamiska problemställningar.
  • Programera en- och tvådimensionella finita element och spektralmodeller i MATLAB för lösandet av linjära ekvationssystem .
  • Redogöra för skillnaden mellan och begränsningarna av olika numeriska metoder samt kunna avgöra en lämplig metod för ett givet problem.
  • Förklara skillnaden mellan Dirichlet and Neumann randvärdesvillkor.
  • Nyttja det kommersiella programmet Comsol Multiphysics för att lösa olika dynamiska problemställningar.
  • Visualisera resultatet (grafer, kontur figurer, filmer, etc.).

Innehåll

Finita differens- och spektralmetoder. Introduktion till Comsol Multiphysics (ett kommersiellt finita elementpaket). Jämförelse av analytiska och numeriska lösningar: värmeledningsekvationen, böjning av tunna och tjocka plattor, flödesdynamik. Den astenosfäriska motflödesmodellen. Efterglacial kompensation. Diapirism som en Rayleigh-Taylor instabilitet. Termisk konvektion. Endimensionellt flöde med konstant eller variabel viskositet. Skjuvuppvärmning i Couetteflöde och termisk instabilitet. Förkastning, friktion och enkla konceptuella jordbävningsmodeller. Spänningsdiffusion.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning, datorberäkningar.

Examination

Muntlig tentamen (2 hp), inlämningsuppgifter (2 hp) och muntlig presentation (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin