Statistisk kvalitetsstyrning

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG286

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG286
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

15 hp genomgångna kurser i industriell teknik. Genomgången kurs Kvalitetsteknik 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för sannolikhetsbegreppet,
  • tillämpa olika läges- och spridningsmått,
  • presentera statistisk information i olika former,
  • kritiskt analysera användningen av statistik och diagram,
  • utföra grundläggande sannolikhetsberäkningar och analyser på normal-, binomial-, poisson- och exponentialfördelad data,
  • identifiera och hantera olika typer av variation,
  • tillämpa styrdiagram för normalfördelad data,
  • redogöra för syftet med försöksplanering och kunna genomföra fullständiga faktorförsök.

Innehåll

Läges- och spridningsmått, sannolikheter, visualisering med hjälp av olika diagram. Normal-, binomial-, poisson- och exponentialfördelning. Statistisk kvalitetsstyrning, styrdiagram, kapabilitet och grunderna i försöksplanering, samt hantering av data och beräkningar med datorstöd.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och laborationer (2 hp). Skriftligt prov (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG259 Tillämpad variation och statistik inom kvalitetsutveckling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin