Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG284

Kod
1TG284
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en verksamhetsutvecklare samt projektledare och ge exempel på några lokala och nationella industriella företag och organisationer där dessa förekommer,
  • diskutera hållbar utvecklings betydelse ur ett industriellt perspektiv,
  • planera och genomföra en muntlig redovisning,
  • tillämpa grunderna i vetenskaplig rapportskrivning avseende struktur och referenshantering,
  • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom utbildningen samt tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system,
  • söka i bibliotekets databaser samt söka och kritiskt granska teknisk och vetenskaplig information,
  • redogöra för lika villkor/lika behandling avseende olika diskrimineringsgrunder,
  • identifiera och reflektera över etiska frågeställningar i relation till potentiella yrkesroller,
  • reflektera över studieteknik utifrån det svenska utbildningssystemet för högre utbilding.

Innehåll

Översikt över utbildningsprogrammets mål och innehåll. Lärande på universitetsnivå och studieteknik. Information om den framtida yrkesrollen i industriella miljöer. Etiska frågeställningar kopplat till yrkesrollen, kvalitetsteknik och ledarskap. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa. Introduktion till vanliga programvaror, med fokus på kalkylprogram för beräkningar och visualisering av data. Informationssökning. Rapportskrivning, referenshantering, plagiat, citeringar och muntlig presentation. Vetenskapsteori. Lika villkor/lika behandling avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Introduktion till hållbar utveckling. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Planetära gränser och utmaningar relaterade till resursanvändning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, gästföreläsningar och studiebesök.

Examination

Aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter (2 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG280 Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin