Fördjupning i vindresursbedömning

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV160

Kod
1GV160
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. 60 hp vindkraftsprojektering på avancerad nivå inklusive Projektkurs: förstudie till vindkraftsprojekt, 10 hp, och Vindresursbedömning, 5 hp, samt 30 hp i matematik och 15 hp i fysik och/eller mekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa meteorologisk teori för att bestämma vindresurser
  • tillämpa strömningsmekanik och numeriska metoder för att bestämma vindresurser och platsoptimering
  • utföra vindresursberäkning med hjälp av avancerade modelleringsverktyg och analysera numerisk tillförlitlighet
  • demonstrera djup förståelse för metodval och tillförlitlighet av enkla och avancerade industriella beräkningsmetoder och platsoptimering

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom området vindresurser och kombinerar teori och praktik. Teorin studeras i termer av meteorologi och strömningsmekanik. I delen om strömningsmekanik ingår även den nödvändiga teoretiska bakgrunden till numeriska metoder samt analys av osäkerhet i modellresultat. Den praktiska delen består av en simuleringsuppgift som löses med hjälp av numerisk strömningsmekanik (CFD).

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt grupparbeten.

Examination

Inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på seminarier samt muntliga presentationer (3 hp)

Skriftlig tentamen (6 hp)

Projektuppgifter (6 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin