Nordsamiska II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SM009

Kod
5SM009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Nordsamiska I

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper i nordsamiska och viss färdighet i att tala, förstå och skriva nordsamiska.

 Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skriva enklare texter på godtagbar nordsamiska och uppvisa en viss muntlig språkfärdighet med gott uttal och god intonation
  • uppvisa goda kunskaper om nordsamiskans uppbyggnad
  • redogöra för grammatiska grundbegrepp och central grammatisk terminologi

samt uppvisa förtrogenhet med

  • preteritumsystemet samt nordsamiskans olika modus
  • bildandet samt bruket av passiva verb
  • principerna för ordbildning genom avledning

Innehåll

Kursen innehåller en fortsatt översikt över nordsamiskans grammatiska struktur, tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett utökat basordförråd.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom dels en avslutande skriftlig tentamen. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Nordsamiska A1.

Kursen får tillgodoräknas som delkurs Nordsamiska II på Nordsamiska A1.

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin