Grundläggande farmakologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FF204

Kod
3FF204
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Ordförande Anja Sandström, 7 mars 2023
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Behörighetskrav

30 hp farmaceutisk vetenskap (t.ex. biokemi, cellbiologi, fysiologi, molekylärbiologi och toxikologi) eller motsvarande naturvetenskaplig utbildning.

Mål

Den studerande skall efter avslutad kurs besitta tillräcklig kunskap i farmakologi för att på olika sätt kunna bidraga till en säker och rationell läkemedelsanvändning i samhället. Detta uppnås genom att den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • definiera farmakologiska begrepp
  • beskriva principerna bakom läkemedels absorption, distribution, metabolism och elimination
  • beskriva läkemedels verkningsmekanismer genom att ange deras målproteiner
  • redogöra för läkemedels effekter och bieffekter på den mänskliga organismen

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande principer om läkemedels verkningsmekanismer, effekter och bieffekter i den mänskliga organismen. Vidare ges en översiktlig information om hur läkemedel absorberas, distribueras, metaboliseras och elimineras.

Undervisning

Kursen ges på distans och sker på halvfart. Undervisning bedrivs i form av handledda självstudier via webbaserad undervisningsplattform och omfattar webbföreläsningar samt seminarier. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker via webbplatsen samt via e-post.

Obligatoriska moment: samtliga moment som ingår i examinationerna.

Examination

Skriftlig examination sker löpande under kursens gång. För godkänd kurs krävs godkänt moment 1: allmän farmakologi och perifera nervsystemets farmakologi (4 hp); godkänt moment 2: cirklationssystemets farmakologi (3 hp); godkänt moment 3: centrala nervsystemets farmakologi (4 hp); samt godkänt moment 4: endokrin, gastrointestinal och luftvägarnas farmakologi, samt läkemedel mot inflammation, infektioner och cancer (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar kursen 3FF122, Grundläggande farmakologi, 15 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin