Funktionell grammatik II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN233

Kod
5LN233
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 mars 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Funktionell grammatik I, 7,5 hp, eller 60 hp i ett språkvetenskapligt ämne

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom grammatikområdet.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • beskriva, jämföra och analysera morfosyntaktiska strukturer i komplexa satser i olika språk ur ett funktionellt-deskriptivt perspektiv
  • beskriva och diskutera grundläggande idéer i och väsentliga skillnader mellan funktionella och några andra grammatiska teoribildningar
  • identifiera och beskriva bakomliggande teoretiska antaganden i grammatiska beskrivningar av olika språk
  • självständigt och kritiskt genomföra en analys av en publicerad deskriptiv grammatisk beskrivning av ett för studenten tidigare okänt språk.

Innehåll

Beskrivning av språkliga fenomen på meningsnivå, såsom nominalisering, komplementsats, relativsats, adverbialsats, satskedja, samordning-underordning. Vid beskrivning av dessa syntaktiska konstruktioner tas hänsyn även till deras semantiska och pragmatiska egenskaper.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinationerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

1. ett skriftligt arbete (betygsskala U/G/VG)

2. en muntlig redovisning (betygsskala U/G)

Föreskrifter om det skriftliga arbetet och redovisningen föreligger vid kurstillfällets början. Inlämning av det skriftliga arbetet sker i slutet av kursen, exakt datum för inlämning meddelas av läraren vid kursstart. För G krävs G på samtliga moment. För VG krävs dessutom VG på det skriftliga arbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Syntax (5LN241) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin