Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV165

Kod
2IV165
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 maj 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i kandidatprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Behörighetskrav

15 hp medie- och kommunikationsvetenskap

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

  • redogöra för och därigenom visa på visa grundläggande kunskap om och förståelse för de viktigaste teorierna och akademiska diskussionerna inom journalistikstudier,
  • redogöra för och därigenom visa på visa grundläggande kunskap om och förståelse för journalistiska praktiker, journalistikens samhälleliga roller och de viktigaste utmaningarna för journalistik i den samtida digitala mediemiljön.

Färdighet och förmåga

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information inom det vetenskapliga fältet journalistikstudier,
  • kritiskt reflektera över de viktigaste teoretiska diskussionerna inom journalistikstudier,
  • kritiskt reflektera över professionella, ideologiska och etiska utmaningar, liksom över den bredare sociala kontexten för journalistik,
  • kritiskt presentera och analysera, i muntlig och skriftlig form, teoretiska reflektioner kring diskussionslinjer, utmaningar och fenomen inom ämnet journalistikstudier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, yrkesmässiga, politiska och sociala aspekter av journalistik,
  • resonera kring och därmed visa förståelse för betydelsen av de etiska och rättsliga konsekvenserna av publicistisk sed,
  • resonera kring och därmed visa insikt om betydelsen av undersökande journalistik för medborgare och samhälle.

Innehåll

Kursen ger en grund för förståelse av de viktigaste teorierna, diskurserna och vetenskapliga diskussionerna inom journalistikstudier. Här undersöks också roller och utmaningar för journalistik i en globaliserad och föränderlig digital mediemiljö. Utifrån översikter av aktuell forskning inom området studeras teman som: I. journalistisk produktion (t.ex. yrkesidentitet och "newsroom-kultur", nyhetsvärdering och nyhetsurval, journalister och deras källor, undersökande journalistik), II. journalistikens innehåll och publik (t.ex. "agenda setting", nyhetsinramning, ideologi i nyheterna, nyheternas narratologi, nyheternas publik), III. journalistik och samhälle (t.ex. journalistik och demokrati, sociala, kulturella, politiska och ekonomiska ramar för medier och journalistik), IV. samtida trender i journalistiken (t.ex. globala medier, digitala medier, sociala medier, algoritmer, AI-tillämpningar, och alternativa medier), V. etiska och rättsliga aspekter av journalistik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genomförande av uppgifter samt tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin