Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistik i fält

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV166

Kod
2IV166
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 maj 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i kandidatprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Behörighetskrav

15 hp medie- och kommunikationsvetenskap

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

  • redogöra för och därigenom visa grundläggande kunskap om och förståelse för de journalistiska praktikerna nyhetsinsamling, nyhetsvärdering, nyhetsskrivande samt rapportering genom printmedia, broadcasting och webbtekniker,
  • redogöra för och därigenom visa grundläggande kunskap om och förståelse för de journalistiska genrerna nyheter, reportage och undersökande journalistik
  • redogöra för och därigenom visa grundläggande kunskap om och förståelse för olika journalistiska roller och uppgifter,
  • redogöra för och därigenom visa kunskap om och förståelse för tillämpad yrkesetik.

Färdighet och förmåga

  • söka, samla, värdera och kritiskt använda relevant information, källor och annat material för produktion av journalistik,
  • med hjälp av olika tekniker producera journalistik i olika genrer och format,
  • leverera journalistiska projekt - individuellt och i grupp - inom givna tidsramar,
  • tillämpa de viktigaste principerna för journalistisk etik i produktionen av journalistik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • göra etiskt reflekterade bedömningar i produktionen av nyheter,
  • föra resonemang om kvalitet i arbetsprocesser och resultat utifrån principer och praktiker inom undersökande journalistik.

Innehåll

Denna kurs fokuserar på tillämpad journalistik. Studenterna introduceras till redaktionen som organisation och olika journalistiska roller och uppgifter. De bekantar sig med metoder och tekniker för nyhetsinsamling, informationsvärdering och faktakontroll. Under kursen introduceras de viktigaste teknikerna för journalistisk rapportering i olika genrer och format (reportaget, den tematiska artikeln, analysen, intervjun, personporträttet m. fl.), nyhetsområden (politik, ekonomi, samhälle, kultur, sport), och användning av olika medietekniker (t.ex. printmedia, broadcast/etermedia, webb), i samverkande former. Genom denna kurs får studenterna tillfälle att tillämpa etik i journalistisk praktik med avseende på saklighet, objektivitet, sanning, noggrannhet och balans. Kursen har ett fokus på grundläggande journalistik och introducerar undersökande journalistik som modell för etiskt reflekterad kvalitetsjournalistik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genomförande av uppgifter, samt tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin