Syntaktisk parsning (avancerad nivå)

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LN713

Kod
5LN713
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Språkteknologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt (1) 60 hp språkteknologi/datorlingvistik, eller (2) 60 hp datavetenskap, eller (3) 60 hp i något språkvetenskapligt ämne, 7,5 hp programmering och 7,5 hp logik/diskret matematik. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

För betyget godkänd ska student efter avslutad kurs kunna

  1. förklara de standardmässiga modeller och algoritmer som används i konstituent- och dependensparsning;
  2. implementera och utvärdera någon av dessa metoder;
  3. kritiskt granska vetenskapliga publikationer inom området syntaktisk parsning;
  4. utforma, evaluera eller teoretiskt analysera den syntaktiska komponenten i ett språkteknologiskt system, med en viss grad av självständighet och med uppvisad förmåga att klart formulera och kritiskt diskutera metodologiska antaganden och att presentera resultaten på ett professionellt adekvat sätt.

Innehåll

Kursen ger en avancerad överblick över parsingalgoritmer för naturligt språk och över metoder för att utvärdera deras prestanda.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer under handledning.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter (betygsskala U/G/VG) och seminariepresentationer (betygsskala U/G). Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin