Turkiska språk 2

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5TU216

Kod
5TU216
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Turkiska språk 1 eller Turkiska: grundkurs, 22,5 hp

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade färdigheter och kunskaper i turkietturkiska samt grundläggande kunskap om moderna turkiska språk och turkiska litteraturer.

Delkurs 1: Turkietturkisk grammatik med textläsning (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • redogöra för begrepp i det samtida turkietturkiska litteraturspråkets grammatik
 • sammanfatta texterna muntligt och skriftligt på turkietturkiska.

färdighet och förmåga

 • läsa och översätta turkietturkiska skönlitterära texter och sakprosa
 • förklara texterna språkligt och innehållsligt och analysera dem med lingvistiska metoder
 • använda ett turkietturkisk-engelskt/svenskt lexikon
 • använda idiomatiska uttryck i översättning till svenska
 • förklara idiomatiska uttryck i turkietturkiskan och översätta till korrekt svenska
 • översiktligt jämföra syntaxen i turkiska meningar och deras svenska översättning i en parallellkorpus 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • översiktligt och kritiskt reflektera över typologiska likheter och olikheter mellan turkietturkiska och svenska
 • värdera och kritiskt tolka information i litteratur och andra källor. 

Delkurs 2: Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

färdighet och förmåga

 • aktivt behärska ett ordförråd omfattande ca 2000 ord.
 • skriva en grammatiskt och idiomatiskt korrekt kort text på turkietturkiska om ett givet ämne
 • använda de vanligaste uttrycken på turkietturkiska och översätta dem till svenska
 • samtala om ett givet ämne på turkietturkiska
 • översätta texter från turkietturkiska till svenska utan lexikon
 • översätta meningar från svenska till turkietturkiska utan lexikon. 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för praktisk språkanvändning. 

Delkurs 3: Moderna turkiska språk (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för språkgrupperna och positionera enskilda turkiska språk inom den turkiska språkfamiljen
 • redogöra för de moderna turkiska språkens historiska utveckling
 • redogöra för huvuddragen i de moderna turkiska språkens grammatik och ordförråd
 • översiktligt beskriva språkkontakt mellan moderna turkiska språk och med icke-turkiska språk
 • ge en översikt över skriftsystemen som används för att skriva moderna turkiska språk
 • ge en översikt över de moderna turkiska språkens demografi med avseende på antal talare och språkens möjlighet att överleva
 • beskriva kultur och religion bland de grupper som talar moderna turkiska språk idag
 • beskriva den nuvarande politiska situationen i de länder där moderna turkiska språk talas. 

Delkurs 4: Turkiska litteraturer (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för förändring och utveckling inom de turkiska litteraturerna från ca 700 v.t.
 • ge en översikt över de forn- och medelturkiska periodernas litteraturer
 • ge en översikt över turkfolkens muntliga litteraturer
 • ge en översikt över den moderna turkietturkiska litteraturen
 • redogöra för olika litterära genrer samt namnge viktiga verk inom olika genrer
 • redogöra för viktiga författares liv och litterära verk. 

Innehåll

Delkurs 1: Turkietturkisk grammatik med textläsning (7,5 hp)

Fördjupat studium av turkietturkisk grammatik samt läsning, analys och översättning av enklare turkietturkiska texter såsom skönlitteratur och sakprosa.

Delkurs 2: Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska (7,5 hp)

Övningar i att uttrycka sig på modern turkietturkiska i tal och skrift.

Delkurs 3: Moderna turkiska språk (7,5 hp)

Delkursen omfattar studier i klassifikation och beskrivning av moderna turkiska språk. Dessutom ges en introduktion till kultur och religion i den turkisktalande gruppen samt den aktuella politiska situationen i de länder och områden där turkiska språk talas. Delkursen innehåller också träning i generiska färdigheter som att presentera och kritiskt diskutera vetenskapliga ämnen.

Delkurs 4: Turkiska litteraturer (7,5 hp)

Delkursen omfattar studier i turkfolkens tidiga och moderna litteraturer samt genomgång av typiska muntliga och skriftliga genrer. Turkspråkig litteratur läses i översättning. Studier av vissa texter i original kan förekomma.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande betydelse för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Turkietturkisk grammatik med textläsning (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter (betygsskala U/G)
 2. muntligt slutprov (betygsskala U/G/VG).

För betyget G krävs G på båda momenten. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Delkurs 2: Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter (betygsskala U/G)
 2. muntligt slutprov (betygsskala U/G/VG).

För betyget G krävs G på båda momenten. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Delkurs 3: Moderna turkiska språk (7,5 hp)

Delkursen har tre examinerande moment:

 1. ett PM (betygsskala U/G)
 2. muntlig presentation (betygsskala U/G)
 3. avslutande skriftlig hemuppgift (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 3.

Delkurs 4; Turkiska litteraturer (7,5 hp)

Delkursen har tre examinerande moment:

 1. ett PM (betygsskala U/G)
 2. muntlig presentation (betygsskala U/G)
 3. avslutande skriftlig hemuppgift (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 3.

För betyget G på hela kursen krävs G på samtliga moment. För betyget VG på hela kursen krävs dessutom att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Turkiska: fortsättningskurs (5TU217), Moderna turkiska språk (5TU133) och Turkiska litteraturer (5TU136).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin