Homo politicus: etnografiska perspektiv

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA208

Kod
5KA208
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

30 hp

Mål

Kursens syfte är att introducera fältet politisk antropologi och ge specifika kunskaper om identitetsskapande processer, makt, motstånd och politisk organisering. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna tillämpa etnografiska perspektiv på såväl lokala som transnationella politiska skeenden.

Innehåll

Politik kommer ständigt till uttryck genom nya kanaler. Den här kursen fokuserar på politiska processer av makt och motstånd, där studenten till exempel lär sig hur små grupper bidrar till bredare former av nationalism eller till etniska separatiströrelser. Studenten ges verktyg att förstå stora och små gruppers identitetsskapande, hur gruppgränser formas, bibehålls och förändras. Med besläktade modeller kan politisk antropologi förklara gruppdynamik bland militanta veganer, hundmänniskor och i hyresgästföreningar, eller för den delen strömningar som Me Too eller Black Lives Matter. Med specifika etnografiska perspektiv ämnar kursen att belysa generella aspekter av makt, motstånd, politisk organisering och identitet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier och gruppövningar. Undervisningen kan kompletteras med visning av etnografisk film. Deltagande i föreläsningar är betydelsefullt för att tillägna sig det kunskapsstoff som krävs vid examination. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk.

Undervisningsspråk är svenska, men engelska förekommer regelbundet på alla våra kurser. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Kulturantropologi B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin