Ledarskap och kultur

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG293

Kod
1TG293
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Projektledning och ledarskap eller Projekt och ledning.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva kulturbegreppet,
  • identifiera och analysera kulturer ur ett individ-, grupp- och organisationsperspektiv,
  • skriva och muntligt presentera en rapport som grundar sig på en kulturanalys,
  • opponera på och kritiskt granska en annan students kulturanalytiska rapport,
  • beskriva olika vetenskapliga metoder.

Innehåll

Kulturella normer och föreställningar och dessas påverkan på individ, grupp och organisation. Olika aspekter på mångfald och dessas betydelse för att skapa en hållbar organisation. Kulturanalys med hjälp av brevmetoden. Skriva, presentera och opponera på en rapport. Vetenskapliga metoder med fokus på datainsamling och analys.

Undervisning

Föreläsningar, diskussionsgrupper, seminarier och workshop.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (1 hp), aktivt deltagande i seminarier (1 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av slutrapport med tillhörande muntlig och skriftlig opponering (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG261 Ledarskap och kultur.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin