Historia i praktiken: Berättande och historiebruk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LH906

Kod
5LH906
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Ekonomisk historia G2F, Historia G2F, Idéhistoria G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för idéhistoria

Behörighetskrav

90 hp varav 60 hp ekonomisk historia, historia eller idéhistoria eller 60 hp från Historikerprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

redogöra för och kritiskt diskutera några centrala teoretiska perspektiv på historiska berättelser och historiebruk.

kritiskt diskutera några fall av icke-akademiska historiska berättelser rörande aktuella samhällsfrågor

identifiera och analysera implicita historiska berättelser i aktuella samhällsbeskrivningar och debatt.

redogöra för och kritiskt diskutera problemen med att formulera historiska berättelser som utgår från värderingar och politiska ställningstaganden och ändå tillfredsställer vetenskapliga krav.

Innehåll

Kursen behandlar användandet av historia både inom och utom universiteten. Inledningsvis tematiseras olika teoretiska perspektiv på historiska berättelser, historiebruk och värdet av historia, från Nietzsche till vår tid. Men kursens tyngdpunkt ligger på mer praktiska övningar. Härvidlag tar vi vår utgångspunkt i det offentliga historieberättande och historiebruk som hela tiden pågår i samhället och formar föreställningsvärldar och tänkesätt. På kursen skall vi träna förmågan att upptäcka och analysera både explicita och implicita historiska berättelser i nutid och dåtid. Vi tar upp flera samtidsaktuella fallstudier, t.ex. berättelser om Europa, om modern samhällsutveckling och om ekonomin. Ett viktigt inslag är analysen av olika berättelser om samma fenomen. Här tematiseras också frågor om hur man kan skapa historiska framställningar med utgångspunkt i värderingar utan att kompromettera vetenskapliga krav. Syftet med kursen är att träna praktiska färdigheter som är värdefulla för såväl arbetet med kandidat- och masteruppsatser som för samhällsengagemang och arbetsliv.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och deltagande i seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarierna. För betyget Godkänd krävs att de sammanvägda examinationsmomenten visar att kursens mål uppnåtts. För betyget VG krävs att en högre grad av självständigt tänkande och förmåga till kritisk analys uppnåtts.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter Historia i praktiken: Berättande och historiebruk 5LH111, och kan inte tas med i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin