Sociologisk teori

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC181

Kod
2SC181
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Sociologi G1F, Utbildningssociologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 december 2023
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Allmänt

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 31-45 i sociologi, samt 31-45 i utbildningssociologi. Kurserna Sociologisk teori, 15 hp och Sociologisk metod och analys, 15 hp motsvarar tillsammans högskolepoäng 31-60 i huvudområdena Sociologi eller Utbildningssociologi. Kursen ges endast som programkurs inom Sociologiprogrammet.

Behörighetskrav

Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp, eller Sociologi A, 30 hp, varav 22,5 hp godkända, samt Utbildningssociologi A, 30 hp, varav 22,5 hp godkända.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • visa fördjupad kunskap om strukturalistiska och funktionalistiska begrepp
  • visa fördjupad kunskap om handlings- och aktörsteoretiska begrepp
  • visa fördjupad kunskap om konfliktteoretiska begrepp och betydelsen av makt inom den sociologiska diskussionen
  • kunna integrera, jämföra och kritiskt granska olika sociologiska teorier och begrepp
  • visa förmåga att såväl i skriftlig som muntlig form använda sig av teorier och begrepp för att analysera aktuella samhälleliga problem
  • visa förmåga att i akademiska seminarier ge konstruktiv återkoppling på andra studenters arbete.

Innehåll

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av sociologisk teori. Kursen fördjupar den kunskap som studenterna tillägnat sig på A-nivå genom att de utvecklar sin förståelse av samt lär sig använda teorier och begrepp i syfte att analysera samhälleliga problem. Delkursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap om strukturalistiska, funktionalistiska, konfliktteoretiska, samt handlings- och aktörsteoretiska sociologiska diskussioner med utgångspunkt i såväl klassisk sociologisk teori som samtida sociologisk teoribildning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan endast till en mindre del kompenseras genom inlämningsuppgifter. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst 70 % av de VG-grundande proven/högskolepoängen som kursen innehåller. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som Sociologi B 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin