Introduktion till entreprenörskap inom besöksnäringen

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG424

Kod
1TG424
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Genomgången kurs Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • analysera och kritiskt värdera de speciella förutsättningarna inom besöksnäringen för entreprenörskap och företagande ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för innebörden av olika handlingsstrategier för entreprenörskap, särskilt inom besöksnäringen och ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för och problematisera för- och nackdelar med att arbeta i lokala nätverk av aktörer - myndigheter, organisationer och företag,
 • beskriva olika sätt att förhålla sig till värde och värdeskapande ur särskilt etiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv kring entreprenörskap, hållbarhet och besöknäring,
 • redogöra för förutsättningar för affärsverksamhet i besöksnäringen.

Innehåll

Kursen behandlar följande moment:

 • introduktion till handlingsstrategier och entreprenörskap, samt tjänsteföretag och förvaltning, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • analys och kritisk diskussion av dessa handlingsstrategier och teoretiska perspektiv i samspel med företagens kontext i besöksnäringen, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • kundens och personalens kritiska roll och samspel i tjänsteföretag, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • grundläggande etiska perspektiv på företagande inom besöksnäringen, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv med fokus på turismentreprenörskap och hållbar utveckling.
 • samspel med lokala och regionala aktörer, inklusive myndigheter och andra större organisationer med fokus på turismdestinationer och hållbarhet.
 • förutsättningar för att kunna etablera och utveckla en tjänsteproducerande organisation, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Undervisning

Föreläsningar, workshops, seminarier, studiebesök och gästföreläsningar.

Examination

Skriftlig hemtentamen (5 hp) samt skriftliga och muntliga gruppuppgifter (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin