Global miljöhistoria

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV052

Kod
1MV052
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 1 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera hur miljö- och hållbarhetsfrågor förståtts, debatterats och förhandlats i tider präglade av stora förändringar;
  • beskriva utmaningar, idéer och debatter inom hållbarhetsområdet med hjälp av ett miljöhistoriskt perspektiv;
  • redogöra för och ge exempel på kopplingar mellan olika miljöhistoriska narrativ och framställningar och samtida tolkningar och inramningar av hållbarhetsfrågor.

     

Innehåll

Kursen är en introduktion till ämnet global miljöhistoria och utgår ifrån aktuella miljö- och hållbarhetsutmaningar, som exempelvis resursutnyttjande och -flöden och dess koppling till biologisk mångfald och miljöförstöringar, klimatförändringar, tekniska förändringar och inlåsningar och rättviseutmaningar. Genom historiska exempel diskuteras hur denna typ av utmaningar har förståtts och hanterats i olika historiska sammanhang, vilket ger perspektiv och kunskap i liknande situationer idag.

Utöver att behandla frågor som rör relationen mellan människor och natur och den roll som naturen och miljön spelat i olika historiska skeenden och skiften ger kursen också utrymme för studenter att skapa sig en förståelse för hur miljöhistoriska narrativ och historieskrivning påverkar nutida förståelser för dagens hållbarhetsutmaningar och hur vi med hjälp av en historisk bakgrund och perspektiv kan närma oss dagens komplexa hållbarhetsproblem med mer förståelse och djup.

Under kursens gång ges studenter möjlighet att göra kopplingar mellan de globala och lokala historiska exempel som kursen utforskar och deras egna liv och erfarenheter. Utöver att ge centrala miljöhistoriska verktyg tränas studenter i generella akademiska färdigheter, som vetenskapligt skrivande och resonerande.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning (3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av ett fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

1MV052 Global Miljöhistoria kan inte ingå i samma examen som 1MV020 Hållbar utveckling A.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin