Turkiska: grundkurs

22,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5TU117

Kod
5TU117
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det samtida turkietturkiska litteraturspråkets grammatik (ljudlära, formlära och satslära), elementära färdigheter i det talade och skrivna standardspråket.

Delkurs 1: Turkietturkisk ljud- och formlära 7,5 hp.

Kursens syfte är att ge en introduktion till grundläggande begrepp i allmän fonetik och grammatik, en första översikt över turkietturkiskans ljud- och formlära, en kort introduktion till den turkiska språkfamiljen och vissa elementära språkfärdigheter.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik i enlighet med vedertagen språkvetenskaplig terminologi
 • beskriva huvuddragen i turkietturkisk ljud- och formlära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • beskriva ljudharmonin och andra morfofonologiska regler i turkietturkiskan
 • översiktligt redogöra för den turkiska språkfamiljen. 

färdighet och förmåga

 • använda det turkietturkiska skriftsystemet
 • bilda böjningsformer av kända och okända turkietturkiska ord
 • använda enklare turkietturkiska grammatikaliska konstruktioner
 • läsa upp utvalda elementära texter på turkietturkiska med ett begripligt uttal
 • översätta givna elementära meningar till svenska
 • identifiera ordklasser och analysera ordformer i utvalda valda elementära texter på turkietturkiska. 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • översiktligt reflektera över typologiska likheter och olikheter mellan turkietturkiska och svenska. 

Delkurs 2: Turkietturkisk satslära 7,5 hp

Kursen syftar till att ge en första introduktion i allmän satslära och huvuddragen i turkietturkisk satslära, ge färdigheter i att läsa, översätta och analysera enkla texter på turkietturkiska, samt ge vissa kunskaper om turkisk kultur och Turkiet.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • redogöra för turkietturkisk satslära med tonvikt på bisatsernas uppbyggnad. 

färdighet och förmåga

 • identifiera huvud- och bisatser samt klassificera bisatser i svensk text med hjälp av språkvetenskaplig litteratur
 • använda de icke-finita turkietturkiska verbformerna för att konstruera bisatser
 • översätta enkla turkietturkiska texter till svenska
 • analysera av läraren valda elementära texter. 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • översiktligt och kritiskt tillämpa kunskaper om Turkiet och turkisk kultur och historia för att kommentera vissa texter. 

Delkurs 3: Elementära muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det samtida turkietturkiska litteraturspråket och elementära färdigheter i det talade och skrivna standardspråket.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

färdighet och förmåga

 • aktivt behärska ett basordförråd på turkietturkiska
 • tillämpa elementära regler för turkietturkiskans rättstavning
 • samtala om ett givet ämne på turkietturkiska
 • med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort text på turkiska om ett givet ämne
 • läsa upp elementära texter på turkietturkiska med ett begripligt uttal
 • översätta av läraren valda texter från turkiska till svenska utan lexikon
 • översätta elementära meningar från svenska till turkiska utan lexikon. 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera sitt behov av praktiska färdigheter för att utveckla sin muntliga och skriftliga kompetens.

Innehåll

Delkurs 1: Turkietturkisk ljud- och formlära 7,5 hp

Kursen ger en inledning till allmän grammatik och fonetik, det väsentligaste av den moderna turkietturkiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt vissa färdigheter att använda dessa kunskaper.

Delkurs 2: Turkietturkisk satslära 7,5 hp

En första genomgång av turkietturkisk satslära med tonvikt på bisatsernas uppbyggnad. Läsning, översättning och analys av enklare turkietturkiska texter samt tillämpning av kunskaper om Turkiet och turkisk kultur och historia.

Delkurs 3: Elementära muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska 7,5 hp

Muntliga och skriftliga övningar i att uttrycka sig på modern turkietturkiska i tal och skrift.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Turkietturkisk ljud- och formlära 7,5 hp

Delkursen har två examinerande moment:

 1. löpande muntliga och skriftliga uppgifter (betygsskala U/G)
 2. muntligt slutprov (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på båda momenten. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Delkurs 2: Turkietturkisk satslära 7,5 hp

Delkursen har två examinerande moment:

 1. löpande muntliga och skriftliga uppgifter (betygsskala U/G)
 2. muntligt slutprov (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på båda momenten. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Delkurs 3: Elementära muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska 7,5 hp

Delkursen har två examinerande moment:

 1. löpande muntliga och skriftliga uppgifter (betygsskala U/G)
 2. muntligt slutprov (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på båda momenten. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

För betyget G på hela kursen krävs G på samtliga moment. För betyget VG på hela kursen krävs dessutom att detta betyg erhållits på minst 15 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Turkiska språk 1 (5TU116). Kursen kan kompletteras med kursen Turkfolkens historia (5TU135) och motsvarar då Turkiska språk 1 (5TU116).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin