Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsteori och organisationer

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV169

Huvudgrupp 1

Bokkapitel och artiklar introduceras i samband med kursstart och under kursens gång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin