Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsteori och organisationer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV169

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV169
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 oktober 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp kommunikationsstudier

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för och visa på fördjupad förståelse av centrala teorier och teman inom organisationskommunikation samt hur dessa förhåller sig till kommunikationsteori i allmänhet,
  • redogöra för och visa på förståelse av ett konstituerande perspektiv respektive en transmissionssyn på kommunikationens roll för organisationer,
  • redogöra för och visa på förståelse av hur organisationers kommunikationsarbete påverkar och påverkas av sina organisationer och sin kontext,
  • redogöra för och visa på förståelse av hur organisationers kommunikationsarbete kan ha såväl etiska som rättsliga konsekvenser.

Färdighet och förmåga

Med utgångspunkt i de inhämtade teoretiska kunskaperna ska studenten

  • självständigt analysera kommunikationens roll för organisationer,
  • självständigt identifiera och analysera hur kommunikation genomförs och vilket utrymme kommunikationen får i olika typer av organisationer,
  • självständigt identifiera och analysera kommunikationsproblem som kan uppstå i organisationer och presentera relevanta lösningar på dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska och utvärdera kommunikationens betydelse och roll för organisationer både utifrån synen på kommunikation som konstituerande och som ett strategiskt verktyg,
  • självständigt värdera kommunikationens roll för organisering och olika teoretiska perspektiv på detta,
  • självständigt göra etiska och rättsliga överväganden i relation till kommunikation och organisering.

Innehåll

Kursen bygger vidare på tidigare kommunikationskurser inom kommunikationsspåret och erbjuder ytterligare fördjupning i teorier om kommunikation, organisering och organisation. I detta ingår perspektiv och begrepp som exempelvis integrerad kommunikation, delaktighet, makt och kontroll. Fokus ligger på att undersöka, kritiskt granska och utvärdera kommunikationens roll för processer som handlar om att skapa, organisera och utveckla organisationer samt hur kommunikation kan användas som ett strategiskt verktyg. Kursen inleds därför med att studera utvecklingen av teorier och perspektiv om organisationskommunikation, vilket även inbegriper diskussioner om kommunikationsteorier i allmänhet. Vidare fokuserar kursen på att praktiskt omsätta teoretiska kunskaper för att analysera organisationers kommunikation. Studenterna ska jämföra olika teorier och perspektiv för att få kunskap om hur dessa skapar skilda förståelser för kommunikationens roll. Under kursen diskuteras också etiska och rättsliga aspekter och effekter av olika kommunikativa insatser och val.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive individuella uppgifter och grupparbeten samt muntlig och/eller skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin