Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsteori och organisationer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV169

Kod
2IV169
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp kommunikationsstudier

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för och visa på fördjupad förståelse av centrala teorier och teman inom organisationskommunikation samt hur dessa förhåller sig till kommunikationsteori i allmänhet,
  • redogöra för och visa på förståelse av ett konstituerande perspektiv respektive en transmissionssyn på kommunikationens roll för organisationer,
  • redogöra för och visa på förståelse av hur organisationers kommunikationsarbete påverkar och påverkas av sina organisationer och sin kontext,
  • redogöra för och visa på förståelse för etiska aspekter i organisationers kommunikationsarbete.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • självständigt analysera kommunikationens roll för organisationer,
  • självständigt identifiera och analysera hur kommunikation genomförs och vilket utrymme kommunikationen får i olika typer av organisationer,
  • självständigt identifiera och analysera kommunikationsproblem som kan uppstå i organisationer och presentera relevanta lösningar på dessa.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • kritiskt granska och utvärdera kommunikationens betydelse och roll för organisationer både utifrån synen på kommunikation som konstituerande och som strategiskt verktyg,
  • självständigt värdera kommunikationens roll för organisering och olika teoretiska perspektiv på detta,
  • självständigt och kritiskt reflektera kring etiska och hållbara aspekter i relation till kommunikation och organisering.

Innehåll

Kursen bygger vidare på tidigare kurser inom organisationskommunikationsspåret och erbjuder ytterligare fördjupning i teorier om kommunikation, organisering och organisation. I detta ingår perspektiv och begrepp som exempelvis delaktighet, makt och kontroll. Fokus ligger på att undersöka, kritiskt granska och utvärdera kommunikationens roll för processer som handlar om att skapa, organisera och utveckla organisationer samt hur kommunikation kan användas som ett strategiskt verktyg. Kursen inleds därför med att studera utvecklingen av teorier och perspektiv på organisationskommunikation, vilket även inbegriper diskussioner om kommunikationsteorier i allmänhet. Vidare fokuserar kursen på att praktiskt omsätta teoretiska kunskaper för att analysera organisationers kommunikation. Studenterna ska jämföra olika teorier och perspektiv för att få kunskap om hur dessa skapar skilda förståelser för kommunikationens roll. Under kursen diskuteras också etiska och hållbara aspekter av olika kommunikativa insatser och val.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive individuella uppgifter och grupparbeten samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin