Litteraturvetarprogrammet

180 hp

På Litteraturvetarprogrammet får du möjlighet att fördjupa dig i litteratur från äldre tider till idag. Programmet tränar förmågan att förstå andras perspektiv och människans villkor, vilket lägger en grund för en mer nyanserad förståelse av världen. Vi studerar hur litterära former har förändrats över tid och i olika kulturella sammanhang, något som ger en bred förståelse för kopplingen mellan historiska skeenden, tänkande och kultur.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Litteraturvetarprogrammet ger dig redskap att analysera och förstå olika litterära genrer. Du får lära dig om det litterära systemets skiftande villkor - publikationsformer, publikens roll och kanonbildningens funktioner, samt de maktrelationer som påverkat litteratur och berättande genom historien till i dag. Du tränar också din förmåga att skriva, läsa och tänka kritiskt. Därutöver ger programmet möjlighet att själv styra din studiegång genom att fördjupa dig inom en av tre inriktningar; Förlag, Kulturteori, samt Kommunikation.

I inriktningen Förlag studerar du bokbranschen med fokus på förlagens verksamhet, bland annat redaktionell praktik, författares villkor och materiella förutsättningar kring publiceringen av litteratur.

Väljer du Kulturteori fördjupar du dig främst i teorier om texter och hur de kan tolkas, samt i teorier om olika kulturella förhållanden som påverkar litteratur och berättande.

I inriktningen Kommunikation lär du dig hur kommunikation i både traditionella och digitala medier präglar vår samtid. Du studerar propagandans historia och mediernas retorik och du får också öva dig i att skriva kritik.

Utbildningen ger dig

 • förmåga att delta i såväl kulturell som politisk debatt
 • ökad anställningsbarhet genom möjligheten till profilering
 • goda möjligheter till praktik inom förlag eller kultur- och kommunikationssektorn.

Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en ledande miljö för såväl forskning som utbildning inom litteraturvetenskapliga ämnesområdet. Programmet samverkar även med utbildningar inom retorik vid universitetet, vilket ger dig en bred utbildning med både teoretiska och praktiska inslag.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med litteraturvetenskap som huvudområde.

Programmet omfattar tre års heltidsstudier med litteraturvetenskap som huvudområde. De två första terminerna ägnar du åt kurserna Litteraturvetenskap A och B. Du kommer först studera litteraturens historia, inklusive en introduktionskurs till litteraturvetenskapen, sedan fördjupar du dina analytiska färdigheter, liksom dina kunskaper om andra genrer och äldre litteratur. Kurserna innehåller också praktiska inslag som skriv- och diskussionsövningar.

Under de två följande terminerna studerar du valbara kurser inom profilområdena förlag, kulturteori och kommunikation, där du väljer ett av dem att särskilt fördjupa dig i. På den fjärde terminen kan du välja att läsa en kurs inom valfritt biområde.

Om du vill kan du göra praktik. Praktikplatsen – exempelvis på ett förlag, en kulturtidskrift eller en ideell intresseorganisation – söker du själv med stöd av institutionen. I anknytning till praktiken skrivs ett projektarbete där du fördjupar dig i ett litteraturvetenskapligt problem som aktualiseras i praktikarbetet.

Termin 5 är en breddningstermin då du antingen väljer en A-kurs inom valfritt biområde eller fortsätter med B-kursen inom biämnet som påbörjades termin 4. Här kan du också välja att studera en termin utomlands.

Den sista terminen skriver du ditt examensarbete och läser fördjupningskurser inom litteraturvetenskap.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Litteraturvetenskap A, 30 hp

Termin 2

 • Litteraturvetenskap B, 30 hp

Termin 3

 • Introduktionskurser till de olika profilområdena, sammanlagt 22,5 hp
 • Fördjupningsarbete inom ett valt profilområde, 7,5 hp

Termin 4

 • Fördjupningskurs inom ditt valda profilområde, 7,5 hp
 • Praktik, 15 hp
 • Projektarbete, 7,5 hp

eller

 • A-kurs inom valfritt biområde, 30 hp

Termin 5

 • A-kurs eller B-kurs inom valfritt biområde, 30 hp

eller

 • Utlandsstudier, 30 hp

Termin 6

 • Examensarbete i litteraturvetenskap, 15 hp
 • Teori- och metodkurs, 7,5 hp
 • En valbar kurs, 7,5 hp

Studera utomlands

Programmet ger goda möjligheter till utlandsstudier och Uppsala universitet har avtal med ett stort antal universitet i hela världen varav ett 40-tal universitet i Europa. Tidigare har studenter vid institutionen förlagt sina studier till exempelvis Sorbonne, Paris, och University of Cape Coast, Ghana. Utlandsstudier kan genomföras under den femte terminen.

Utbildningen ges i Uppsala och undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. På seminarier diskuteras texter och vi försöker gemensamt nå en större förståelse av litteraturen. Du kommer också att arbeta tillsammans med andra studenter i särskilda studiegrupper.

Under hela programmet får du träna dina färdigheter att läsa och analysera samt att skriftligt och muntligt argumentera på ett välgrundat sätt. Du tränar din förmåga att skriva vetenskapliga texter redan från första terminen, framför allt genom uppsatser, men examensarbetet som skrivs under termin sex är det mest omfattande.

Kurserna tenterar du vanligen genom dels skrivuppgifter, i sal eller hemma, dels genomförande av de praktiska momenten. Även muntlig examination förekommer.

Undervisningen sker på svenska, men vissa kurser kan ges på engelska. Kurslitteraturen är i regel på svenska och engelska.

Utbildningen förbereder dig för yrken som ställer krav på din förmåga att förstå och tolka texter, liksom att kritiskt granska och kommunicera dina idéer skriftligt och muntligt. Detta är förmågor som många arbetsgivare efterfrågar. Dina framtida arbetsgivare kan finnas inom till exempel förlags- eller kultursektorn, universitetsvärlden eller kommunikationssektorn, i Sverige eller internationellt.

Efter programmet kan du exempelvis arbeta som:

 • kulturjournalist
 • kritiker
 • forskare
 • förläggare
 • lektör
 • redaktör
 • utredare
 • konsult
 • marknadsförare
 • informatör/kommunikatör.

Läs intervjuer med tidigare studenter i litteraturvetenskap, där de berättar om vad som hände efter deras studier.

Du har också möjlighet att fortsätta att läsa litteraturvetenskap inom Masterprogrammet i litteraturvetenskap. Vi erbjuder även en forskarutbildning i ämnet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin