Masterprogram i arkeologi

120 hp

Arkeologi är den enda humanvetenskap som inkluderar människans hela historia. På masterprogrammet i arkeologi lär du dig analysera den djupa historiens processer och fenomen. Genom sin nära anknytning till olika naturvetenskapliga metoder erbjuder programmet en bred utbildning inom kulturvård, historia, landskapsstudier och miljö. Du får även specialkunskaper inom ett självvalt område som behandlas i en vetenskaplig uppsats.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Detta är programmet för dig som är intresserad av uppdragsarkeologi, kulturminnesvård eller en forskarkarriär inom arkeologi. Utbildningen är yrkesinriktad, men ger dig också färdigheter nödvändiga för att bedriva forskning. Du lär dig fältarbete, olika metoder och tolkningsmodeller i utforskandet av det förflutna. I vårt labb lär du dig geografiska informationssystem och i fält gräver du under handledning.

Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen.

Inom programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser. Institutionen för arkeologi och antik historia erbjuder normalt kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, och egyptologi. Du kan dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning.

Om du följer det tvååriga programmet läser du kurser motsvarande 75 poäng och skriver en magisteruppsats som är värd 45 poäng. Om du följer det ettåriga programmet kommer kurserna att motsvara 30 poäng och magisteruppsatsen kommer att vara värd 30 poäng.

Institutionen strävar efter excellens i sin undervisning och forskning och är för närvarande rankad bland de 100 bästa institutionerna i världen inom ämnet arkeologi (QS World University Rankings 2023).

Med en masterexamen i arkeologi har våra studenter många färdigheter som gör det möjligt för dem att hitta arbete inom till exempel uppdragsarkeologi, kulturarvsförvaltning, turism, jobb som kräver geografiska informationssystem (GIS) inom myndigheter eller som utbildare och lärare samt forskare.

Studentprofil

Programmet är internationellt; svenska studenter utgör majoriteten, medan resten tillhör en rad olika nationaliteter från övriga Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, med flera. Studenterna har en bakgrund inom antingen arkeologi, antropologi eller skandinaviska studier med ett starkt inslag av arkeologi. Studentgruppen i Uppsala är ca 20 studenter och på Gotland ca 10 studenter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med arkeologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Programmet inleds med en obligatorisk gemensam kurs, Perspektiv i det förflutna. Den ges på halvfart och samläses med studenter som läser masterprogrammet i inriktningarna antikens kultur och samhällsliv samt egyptologi. Ytterligare en obligatorisk kurs är Det vetenskapliga hantverket, som går på kvartsfart över hela första terminen.

I övrigt finns en stor frihet att bygga din utbildning utifrån ditt eget intresse. I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplanering (ISP) tillsammans med programkoordinator eller studierektor i Uppsala. Då går vi igenom hur du vill lägga upp dina studier, vilka kurser du vill läsa och när du ska skriva på din uppsats. Denna ISP revideras varje termin eller oftare vid behov.

Institutionen ger ett antal kurser, som i normalfallet löper på halvfart. Tanken bakom detta är att du ska läsa två kurser parallellt, alternativt läsa en kurs samtidigt som du skriver på ditt examensarbete.

Förutom institutionens vanliga kursutbud, vilket varierar från termin till termin, kan du göra praktik (7,5 och/eller 15 hp), eller läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser om 7,5 hp. Du kan även läsa kurser vid andra institutioner vid Uppsala universitet. De flesta av institutionens kurser ges både i Uppsala och i Visby; några endast på ett campus.

Examensarbetet om 45 hp delas upp och skrivs över flera terminer. Du kan antingen skriva på halvtid eller på heltid. De flesta kurser ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Du har möjlighet att själv lägga upp din studiegång i samråd med studierektor. Här nedan följer ett exempel på hur en sådan studiegång kan se ut för det fulla, tvååriga programmet.

Termin 1

  • Perspektiv i det förflutna, tillämpad teori och metod, 7,5 hp (obligatorisk)
  • Det vetenskapliga hantverket, 7,5 hp (obligatorisk)
  • Valbara kurser om 15 hp

Termin 2

  • Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp
  • Examensarbete, modul 1, 7,5 hp
  • Valbar kurs om 7,5 hp

Termin 3

  • Valbara kurser, 22,5 hp
  • Examensarbete modul 2, 7,5 hp

Termin 4

  • Examensarbete modul 3, 30 hp

Studera utomlands

Du har möjlighet att studera utomlands under en termin under programmet. Institutionen för arkeologi och antik historia har Erasmusavtal med ett antal institutioner vid utländska universitet, men det är också möjligt för studenter att söka sig en plats på egen hand, vilket många gör. Utlandsvistelsen sker vanligtvis under andra studieåret.

Undervisningen består vanligtvis av två till fyra timmar seminarier och föreläsningar varje vecka.

Mellan undervisningspassen förväntas du läsa och reflektera över olika texter, vanligtvis på egen hand men ibland även i grupp. En del kurser är mer praktiskt orienterade, till exempel verksamhetsförlagd utbildning (praktik), kurser i geografiska informationssystem (GIS) och arkeologisk utgrävning i fält. Du förväntas arbeta 40 timmar i veckan under hela programmet.

Examinationen är vanligtvis löpande genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga och skriftliga uppgifter. Den kan också bestå av en längre text som lämnas in i slutet av kurser. Praktiskt orienterade kurser examineras löpande av en handledare eller utsedd examinator.

Programmet ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på engelska eller svenska. Programmet erbjuds i Uppsala och på Campus Gotland i Visby.

Med en masterexamen i arkeologi är du kvalificerad för fortsatta doktorandstudier inom detta område. Tidigare studenter har annars fått arbete som arkeologer, museiintendenter och museilärare, utredare för den offentliga sektorn, biståndsarbetare, reseledare och guider, kulturskribenter, bibliotekarier, lärare, kriminaltekniker och forskare.

Utexaminerade studenter har fått jobb inom Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Uppsala, och polisen (kriminaltekniska sektionen) samt jobb som kräver geografiska informationssystem (GIS) inom myndigheter, museer i Sverige och internationellt. Institutionen anordnar nätverksevenemang inom arkeologi, museer och förvaltning av kulturarv där studenterna kan träffa alumner som kan ge dem inblick i arbetsmarknaden när de förbereder sig för att ta examen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin