Masterprogram i Euroculture

120 hp

Vilken roll kan Europa spela i världen? Hur kommer Europas förflutna att påverka dess framtid? Svaren på sådana frågor är upp till dig och de andra studenterna att hitta - en ny generation ledare med en ny sorts tvärvetenskaplig, europeisk utbildning. Masterprogrammet i Euroculture ger dig de verktyg som behövs för att förstå och påverka Europas pågående integrationsprocess. Programmet har fått utmärkelsen Erasmus Mundus Programme of Excellence av Europeiska kommissionen.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Euroculture fokuserar på det moderna europeiska samhället i ett globalt sammanhang. Programmet riktar sig till dig som förstår att Europas framtid kommer att påverkas inte bara av ekonomi och politik, utan också av identiteter och värderingar – med ett ord, kultur.

Vi diskuterar i synnerhet frågor om kulturell identitet och värderingar som spelar en central roll i dagens offentliga debatt. Vårt tvärvetenskapliga program innebär studier i åtminstone två länder och kan inkludera en praktik. Programmet förbereder dig för att göra skillnad inom yrken som journalistik, kulturadministration, diplomati, forskning, det internationella näringslivet och inom de europeiska institutionerna.

Programmet ges på engelska och våra studenter kommer från Europa och resten av världen.

Programmet erbjuder dig:

 • Ett brett perspektiv. Våra tvärvetenskapliga kurser utforskar det moderna europeiska samhället ur ett historiskt, statsvetenskapligt, juridiskt och religionsvetenskapligt perspektiv.
 • Teori och praktik. Våra praktiska kurser i "Eurocompetence" bygger upp din kommunikations- och ledarskapsförmåga och utmanar dig att använda dina teoretiska och akademiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang.
 • Flexibilitet. Du kan skräddarsy programmet för att förbereda dig antingen för forskning och en akademisk karriär eller för andra yrkesområden med koppling till Europakunskap.

Studentprofil

Våra studenter har ett brett spektrum av intressen. De som brinner för museer, kulturella institut och konstfestivaler studerar sida vid sida med de som är mer fokuserade på politik och sociala frågor.

Vissa kommer att se programmet som en språngbräda för ytterligare studier eller forskning, andra för en karriär utanför den akademiska världen. Alla är dock förenade i sitt intresse för Europa i ett globalt sammanhang – dess förflutna, nutid och framtid.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med Euroculture som huvudområde.

Euroculture är ett tvåårigt masterprogram och sträcker sig över fyra terminer. Programmet består av teoretiska kurser samt praktiska moduler såsom praktik och "Eurocompetence". Eurocompetence undervisas över flera terminer och täcker akademiskt skrivande och karriärfrågor (Eurocompetence I), projektarbete och lagarbete (Eurocompetence II) och ansökningar om projekt- och forskningsmedel (Eurocompetence III). En hög grad av mobilitet är möjlig, med möjlighet att läsa upp till tre terminer utomlands.

Inom programmet finns två spår: ett yrkesorienterat, med möjlighet till längre praktik vid lämpliga organisationer; och ett forskningsorienterat som förbereder för forskarnivå. Det senare spåret kan följas vid ett Euroculture-universitet i Europa eller kanske i Kanada, Indien, Japan eller Mexiko.

År 1

Första terminen läser du kärnkurser vid Uppsala universitet som erbjuder historiska, religiösa, statsvetenskapliga och juridiska perspektiv om Europa plus Eurocompetence I.

Under andra terminen läser du en specialisering vid ett av våra sju partneruniversitet i Europa: Deusto (Bilbao, Spanien), Krakow (Polen), Groningen (Nederländerna), Göttingen (Tyskland), Olomouc (Tjeckien), Strasbourg (Frankrike) och Udine (Italien). Information om partneruniversiteten på programmets internationella webbsida.

Förutom specialiseringen, kommer du att läsa en kurs i metodologi plus Eurocompetence II innan du deltar tillsammans med alla andra studenterna i Euroculture-nätverket i terminens sista kurs, "Intensive Programme" (IP). Du deltar i seminarier och diskussioner och presenterar en mindre uppsats som du har skrivit under terminen. Det blir workshops, offentliga föreläsningar och grupparbete i en internationell miljö. IP varar en vecka och sker vid ett av Euroculture-universiteteten i Europa.

År 2

Tredje terminen kan du göra praktik eller följa ett mer forskningsorienterat spår vid ett Euroculture-universitet i, eller kanske utanför, Europa.

Under fjärde terminen fokuserar du på masteruppsatsen. Kursen Eurocompetence III fokuserar på självständig förberedelse av en lämplig yrkesrelaterad eller forskningsprojektansökan (beroende på vilket spår du valde under tredje terminen). Fjärde terminen läser du vid antingen Uppsala universitet eller vid universitetet du valde termin två.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Historical and Religious Perspectives, 13 hp
 • Legal and Political Perspectives, 12 hp
 • Eurocompetence I (inkl. akademiskt skrivande och karriärfrågor), 5 hp

Termin 2

Termin 3

 • Masteruppsats del 1, 5 hp
 • Research Track, 25 hp eller praktik, 25 hp

Termin 4

 • Masteruppsats del 2, 25 hp
 • Eurocompetence III (ansökningar om projektmedel / forskningsmedel), 5 hp

Studera utomlands

Studenter på programmet läser 1–3 terminer utomlands. Alla studenter läser minst en termin vid ett av de sju andra europeiska universitet som ingår i Euroculture-konsortiet. Utbytesstudier utanför Europa kan också vara möjliga.

Detta är ett campusbaserat heltidsprogram, vilket innebär 40 timmars studier per vecka. Det är inte möjligt att läsa detta program på deltid eller på distans. Undervisningsspråket är engelska. Du måste läsa minst en termin utomlands.

I Sverige är den akademiska miljön förhållandevis informell. Det innebär att universitetets lärare ses mer som partners i studenternas utbildnings- och lärandeprocesser. Det läggs mindre tid på traditionella föreläsningar och mer tid på att läsa in litteratur och göra uppgifter enskilt och i grupp. Syftet är att studenterna ska ha en balanserad studiesituation med föreläsningar, inläsning av kurslitteratur, kritiskt reflekterande över litteraturen och gruppdiskussioner. Alla dessa komponenter är viktiga delar av studier på masternivå.

Aktivt deltagande i diskussioner i lärosalen och grupparbeten utanför lärosalen uppmuntras, och studenterna får därigenom ta ett stort eget ansvar i sina förberedelser för ett liv som yrkesverksamma.

Handledning av masteruppsatsen ges av två erfarna forskare, en från Uppsala universitet och en från det universitet där du läser under termin två.

Det finns ett växande behov av yrkesverksamma som kan förstå grunden till kulturella utbyten och konflikter. Detta betonas av den framträdande roll som kulturella frågor spelar i debatter om nästan varje aspekt av Europas politiska, sociala och ekonomiska liv, och allt detta i samband med de komplicerade ekonomiska och kulturella processer som kallas för globalisering.

Euroculture förbereder dig för att svara på behovet av diplomatiska och välinformerade yrkesutövare som kan arbeta som till exempel:

 • diplomat
 • handläggare
 • projektledare
 • journalist
 • kulturkonsult
 • forskare.

Exempel på arbetsgivare kan vara konsultföretag ECORYS, European Centre for Minority Issues, Irish Universities Association och det spanska utrikesdepartementet.

Studenter som har läst Euroculture arbetar idag inom till exempel kulturadministration, tjänstemannasektorn, forskning, journalistik, internationell affärsverksamhet, icke-statliga organisationer (NGO:er), de europeiska institutionerna eller fått beslutsfattande roller inom olika myndigheter. Andra har studerat vidare på forskarnivå inom humaniora och samhällsvetenskap.

Se Eurocultures karriärsida med alumniintervjuer.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Läs om Arete, Eurocultures alumninätverk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin