Masterprogram i idéhistoria

120 hp

Idéhistoria handlar om hur människor genom tiderna har förstått, tolkat och beskrivit sin tillvaro och sin värld, men även hur kunskaper, idéer och föreställningar i sin tur har format världen. Som student vid masterprogrammet i idéhistoria blir du en del av en livaktig vetenskaplig miljö – ämnets största i Sverige. Våra tematiska kurser ansluter till forskningsfronten och leds av nationellt och internationellt framstående forskare.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Att studera hur kunskap – om människan och naturen, kulturen och samhället – har formerats och förändrats är väsentligt för att förstå vår tids stora frågor. Under masterprogrammet kommer du att

 • introduceras till centrala forskningsfält inom idéhistoria och angränsande kulturvetenskaper
 • läsa högaktuella tematiska kurser, exempelvis om marknadens, den vetenskapliga rasismens eller krisernas idéhistoria
 • utföra en avancerad forskningsuppgift och författa en uppsats, med goda möjligheter till att ansluta till ett av institutionens forskningsprojekt
 • få möjlighet att ansöka om praktik eller studera utomlands under en termin.

Du tränas i färdigheter och kompetenser såsom analys och kritisk reflektion. Du utvecklar förmågan att självständigt formulera och avgränsa forskningsproblem samt bearbeta ett omfattande material. Du övas i att skriftligt och muntligt presentera och granska egna och andras vetenskapliga undersökningar. Masterutbildningen gör dig till en kvalificerad läsare av texter och du lär dig att skriva analytiskt, begripligt och med humanistens särskilda känsla för ord.

Programmet kännetecknas av både flexibilitet och sammanhållning. Å ena sidan har du frihet att kombinera institutionens kurser med kurser vid andra institutioner eller med utlandsstudier och praktik. Å andra sidan löper arbetet med uppsatsen kontinuerligt under utbildningen med handledningsträffar och arbetsseminarier. Ett viktigt inslag är utvecklandet av forskningsfärdigheter och av detta skäl har vi integrerat masterstudierna i vår vetenskapliga miljö. Utöver forskningsorienterade temakurser och uppsatsarbetet, deltar du i institutionens forskningsseminarier, där lärare, forskare och doktorander diskuterar pågående undersökningar, och dit också forskande gäster bjuds in.

Programmet syftar till att förbereda dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom myndigheter och organisationer, både inom offentlig och privat sektor. Utbildningen förbereder dig också för forskning och forskarutbildningar inom idéhistoria och angränsande ämnen.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med idéhistoria som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Programmet går att läsa fram till en tvåårig masterexamen eller till en ettårig magisterexamen. Du väljer inriktning mot slutet av första terminen. En masterexamen innebär större bredd och mer fördjupning samt möjlighet till praktik och utlandsstudier. Båda examina ger dock behörighet att söka forskarutbildningen.

Den första terminen läser du tre obligatoriska kurser i idéhistoria om sammanlagt 30 hp, oavsett om du läser till en masterexamen eller magisterexamen. Du får en översikt över både ämnets traditioner och aktuell idéhistorisk forskning, samt orienterar dig i uppsatsskrivande inför det kommande examensarbetet. Två av de obligatoriska kurserna är temakurser. De fördjupar dina kunskaper om centrala idéhistoriska forskningsfält, och utformas i relation till pågående forskning. Temat varierar termin för termin.

Resterande kurser inom programmet kan väljas fritt bland andra idéhistoriska kurser eller de kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakulteten. Du kan också välja kurser som ges vid andra fakulteter och andra universitet. Du har även möjlighet att göra praktik (7,5, 15 eller 30 hp), samt bedriva studier utomlands.

Exempel på tidigare och kommande temakurser inom idéhistoria: Den vetenskapliga rasismens historia, 7,5 hp; Att samla och ställa ut kunskap – historiska perspektiv, 7,5 hp; Marknadens idéhistoria, 7,5 hp.

För att få en masterexamen i idéhistoria läser du kurser om sammanlagt 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För att få en magisterexamen i idéhistoria läser du första terminens kurser om sammanlagt 30 hp, samt skriver ett examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Studiegång för masterexamen, 120 hp. För magisterexamen, 60 hp, läser du enligt termin 1 och 4.

Termin 1

 • Introduktion till masterstudier i idéhistoria, 15 hp
 • Två idéhistoriska temakurser á 7,5 hp. Höstterminen 2024 ges följande kurser:
  • Bildarkivet. Visuellt material som historiskt studieobjekt 7,5 hp (kursen ges på engelska)
  • Krisens historia 7,5 hp (kursen ges på engelska)

Termin 2

 • Valbar kurs 7,5 hp
 • Valbar kurs 7,5 hp
 • Idéhistorisk forskning i praktiken, 7,5 hp (rekommenderad valbar kurs)
 • Examensarbete, 7,5 hp (rekommenderad valbar kurs)

Termin 3

 • Två eller tre valbara kurser á 7,5 hp, eller praktik (VFU)
 • Examensarbete, 7,5 hp eller 15 hp

Termin 4

 • Eventuell valbar kurs, 7,5 hp
 • Examensarbete, 30 hp, eller 22,5 hp

Studera utomlands

Inom ramen för masterprogrammet finns mycket goda möjligheter att studera utomlands under en termin eller två. Det finns avtal med ett 40-tal universitet i Europa genom Erasmus/Nordplus, och flera hundra universitet över hela världen genom Enheten för internationell mobilitet. De kurser som läses och tenteras vid dessa utbytesstudier kan tillgodoräknas inom en examen vid Uppsala universitet.

Undervisningen på kurserna består av föreläsningar och seminarier. Kurserna som ges av institutionen för idé- och lärdomshistoria går på halvfart och examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt seminariedeltagande. Vissa av de tematiska kurser som institutionen erbjuder är på engelska, andra på svenska.

Arbetet med ditt examensarbete pågår under hela utbildningen. Alla studenter har en handledare. Undervisningen består av enskild handledning samt ett antal seminarier med lärare och andra masterstudenter där preliminära uppsatsdelar diskuteras. Examinationen sker genom ventilering på ett seminarium, där studenterna även måste agera opponenter.

Vad gäller de valfria kurser som kan tas vid övriga institutioner kan undervisnings- och examinationsformerna variera. Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Inom ramen för masterutbildningen finns också möjlighet att förlägga en del av studierna utomlands, samt möjlighet att göra praktik (verksamhetsförlagd utbildning, VFU). Vi har goda erfarenheter och bra kontakter med myndigheter, organisationer och företag som erbjuder praktikplatser.

En examen på avancerad nivå i idéhistoria är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor. Det kan handla om utredningsarbete, handläggning, administration, mindre forskningsrelaterade uppgifter och planering på olika nivåer. Exempel på arbetsplatser är arkiv, bibliotek, förlag, museer, journalistik, mediabolag och kulturarbete.

Både magister- och masterexamen ger dig behörighet att söka forskarutbildningen i idéhistoria och angränsande ämnen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin