Masterprogram i litteraturvetenskap

120 hp

Vill du arbeta med litteratur, litteraturkritik, kulturjournalistik eller vid förlag? Då kan masterprogrammet i litteraturvetenskap vara något för dig. Utbildningen öppnar för arbete inom såväl förlag och media som utredningsverksamhet, kulturanalys och kulturkommunicerande yrken av olika slag. Programmet förbereder också för karriärer inom utbildningsväsendet samt ger behörighet att söka forskarutbildning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Inom masterprogrammet i litteraturvetenskap får du stora möjligheter att fördjupa dig inom en rad litteraturvetenskapliga specialfält, som litteratursociologi, genusvetenskap, ekokritik, retorik, populärlitteratur, bokhistoria, poesi, litteraturteori och intermedialitet. Du kan specialisera dig på både äldre och nyare litteratur. Du har också möjlighet att följa en studiegång med inriktning på förlagskunskap. Därutöver har du stor frihet att sätta samman din examen med kurser från andra ämnen, till exempel retorik, filosofi, genusvetenskap, idéhistoria eller språk. Huvudnumret i programmet är författandet av en vetenskaplig uppsats.

Programmet ger en god grund för doktorandstudier men även goda karriärmöjligheter inom kulturförmedlande verksamhet. Kurserna är seminariebaserade och erbjuder dig övning i muntlig kommunikation. Det akademiska skrivandet tränas i varierade skrivuppgifter. Vi rekommenderar också att du följer det högre seminariet i litteraturvetenskap, där du får kontakt med doktorander, professorer och lektorer och kan ta del av den aktuella forskningen i ämnet.

Under programmets andra år har du möjlighet till praktik. Ofta har våra studenter praktiserat på förlag, tidskrifter, medieföretag eller institutioner som teatrar, muséer och kulturfestivaler.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med litteraturvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Utbildningen inleds med en obligatorisk kurs i litteraturvetenskaplig teori och metod. Övriga kurser inom ditt huvudområde är valbara och speglar den aktuella forskningen på området. Du har också stor frihet att läsa kurser på avancerad nivå i andra ämnen vid Uppsala universitet.

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp) samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Examensarbetet består av en uppsats där du fördjupar dig inom ett ämne, och skrivs under utbildningens gång. Hur arbetet med uppsatsen förläggs är flexibelt, men lämpligen fördelas det över termin 2–4 om du läser till en masterexamen.

Du har även möjlighet att läsa en praktikkurs inom programmet. Praktiken förläggs i så fall till termin 3 eller 4.

Kurser inom programmet

Masterexamen, 120 hp

  • En obligatorisk kurs i litteraturvetenskaplig teori och metod om 7,5 hp,
  • Två valbara kurser á 7,5 hp på avancerad nivå inom litteraturvetenskap.
  • Sju valbara kurser á 7,5 hp på avancerad nivå inom litteraturvetenskap och retorik, eller från andra ämnen. Praktik kan utgöra 7,5 eller 15 hp av kurserna.
  • Examensarbete om 45 hp.

Magisterexamen, 60 hp

  • En obligatorisk kurs i litteraturvetenskaplig teori och metod om 7,5 hp.
  • Två valbara kurser á 7,5 hp på avancerad nivå inom litteraturvetenskap.
  • En valbar kurs om 7,5 hp på avancerad nivå inom litteraturvetenskap och retorik, eller från ett annat ämne.
  • Examensarbete om 30 hp.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet, bland annat genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna. Du kan också förlägga praktik utomlands.

Undervisningen bedrivs mestadels på campus i Uppsala. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, där texter av olika slag diskuteras, men även föreläsningar kan förekomma. Undervisningsspråket är svenska, men kurslitteraturen är ofta på andra språk, företrädesvis engelska. En stor del av studietiden består av självständiga studier och läskurser förekommer, det vill säga kurser där du läser in kurslitteraturen på egen hand.

Kurserna inom programmet omfattar i normalfallet 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Undantaget är examensarbetet och, i förekommande fall, praktikperioder.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Masterprogrammet i litteraturvetenskap ger dig möjlighet att arbeta inom såväl förlag och media som utredningsverksamhet, kulturanalys och kulturkommunicerande yrken av olika slag. Våra tidigare studenter har fått jobb exempelvis som litteraturkritiker, inom förlagsvärlden eller som kommunikatörer både inom offentlig verksamhet och inom näringslivet.

Programmet öppnar även för karriärvägar inom utbildningsväsendet samt för en fortsatt akademisk karriär. En del som har tagit sin examen hos oss har fortsatt till doktorandstudier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin