Masterprogram i modern historia

120 hp

Masterprogrammet i modern historia utgår ifrån att kunskap i modern historia är nödvändig för att förstå dagens sociala och politiska problem. Som ett led i utbildningen kommer du tillägna dig kunskaper i några centrala politiska, ekonomiska och kulturella processer som karaktäriserat Europas samhällen de senaste 100 till 200 åren. Du kommer få en bred utbildning i modern historia med starkt fokus på forskningsfärdigheter.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i modern historia ger dig kunskaper och insikter om den moderna världen. Fokus ligger på 1900-talets europeiska historia men även politiska, ekonomiska och kulturella processer under tidigare århundraden och i andra delar av världen behandlas. Dessa processer inbegriper kampen mellan demokrati och diktatur, europeisk imperialism och anti-koloniala rörelser, frågor om etnicitet och identitet, politisk extremism och statens svar på detta, samt förändrade attityder och politik gentemot migration in i och ut från Europa.

Programmets fokus ligger främst på europeisk historia men ett komparativt perspektiv är en integrerad del av utbildningen. Som ett led i utbildningen får du fördjupade kunskaper om Europas moderna politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utveckling, samt kunskap om andra delar av världen utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv.

Du tränas i färdigheter i att forska och skriva och lär dig analysera en lång rad olika primärkällor, inklusive handskrifter och digitala databaser. Du kommer introduceras i digital humaniora och genom bibliotekets försorg få tillgång till digitala resurser och databaser. Uppsala universitetsbibliotek har också en mycket stor samling originaldokument och unika böcker.

Under programmets gång kommer du:

  • få den teoretiska och praktiska forskningskunskap du behöver för att genomföra forskning på egen hand
  • få tillgång till Uppsala universitetsbiblioteks digitala resurser, databaser och samlingar
  • presentera din masteruppsats för experter inom fältet
  • ha möjlighet att ansöka om att få göra praktik på museum eller någon kulturinstitution, eller inom ett forskningsprojekt på institutionen.

Programmet avslutas med att du skriver en större uppsats baserad på egen forskning. I slutet av vårterminen varje år har institutionen en internationell konferens med inbjudna deltagare där du kommer presentera din forskning.

Studentprofil

Du har ett brett intresse av humaniora eller samhällsvetenskap och har läst en hel del historia som del av dina studier. Ditt stora intresse för och engagemang i aktuella samhällsfrågor kommer förmodligen också att vara till hjälp under din masterutbildning. Du är väldigt motiverad och har tillit till dina egna förmågor och kunskaper.

Du tycker om att ha möjlighet att studera primärkällor och diskutera dem med dina kurskamrater. Du känner dig bekväm med att använda engelska i tal och skrift. Du är beredd att tillföra lika mycket till andras lärande som du förväntar dig att lära dig från deras tidigare erfarenheter. Att gå vidare till en forskarutbildning ser du som en klar möjlighet, men du är inte främmande för att börja arbeta direkt efter examen.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med historia som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Under den första terminen läser du två obligatoriska kurser i modern historia, en kurs i historievetenskaplig teori och en kurs i historiskt berättande. Under den andra terminen läser du två obligatoriska modernhistoriska kurser, en kurs i digital historia samt påbörjar arbetet med ditt examensarbete.

Studenter som vill avsluta med en magisterexamen efter två terminer ägnar hela andra terminen åt examensarbetet.

Under termin tre läser du valbara kurser, en kurs i historievetenskaplig metod samt fortsätter arbeta med examensarbetet. Du har också möjlighet att göra praktik inom programmet. Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet.

Kurser inom programmet

Se programmets studieplan för kurser inom programmet.

Studera utomlands

Studenterna har möjlighet att deltaga i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal. Tidigare studenter har bland annat studerat vid Central European University i Wien.

Formerna för undervisningen och examination varierar beroende på vilken kurs inom programmet som läses och specificeras i respektive kursplan. Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsformerna är vanligen muntliga och skriftliga individuella uppgifter. Krav på deltagande anges i respektive kursplan.

Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du kommit i utbildningen och examensarbetet ska avspegla din förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa problemställningar utifrån de kunskaper och färdigheter programmets ingående kurser gett.

Undervisningen sker på engelska.

Studenter med en magister- eller masterexamen i historia kan anställas inom en lång rad olika yrken. Du kan arbeta med eller inom

  • administration
  • journalistik
  • internationella organisationer
  • turistnäring
  • kulturarvssektorn (arkiv, museer, bibliotek).

En masterexamen i historia är dessutom en förutsättning för en framgångsrik karriär som historiker genom att den ger behörighet att antas till forskarutbildningen i historia både i Sverige och utomlands.

En stor del av de studenter som tagit en masterexamen i historia från Uppsala universitet har antagits till forskarstudier i Sverige eller utomlands vid universitet som Alberta, Budapest, Cambridge, Lund, Seoul, Sheffield, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Andra alumner arbetar vid exempelvis Radio Free Europe, International IDEA och SIDA, med yrkesbeteckningar som redaktör, programsamordnare och policyspecialist.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin