Masterprogram i utbildningsvetenskap – Didaktik

120 hp

Studieplan, UUV2M, DIDA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UUV2M
Inriktningskod
DIDA
Fastställd av
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010

Termin 1

Programöversikt

Programmet går på halvfart under 8 terminer men kan avslutas efter halva utbildningstiden med en magisterexamen. Du har även möjlighet att genom olika kursval ur andra program, sy ihop Din egen utbildning eller läsa kurserna på annan fart. För en masterexamen rekommenderas fyra teori- och metodkurser och för en magisterexamen två sådana kurser.

Utöver dessa kurser kan Du välja bland ett stort antal kurser som täcker hela Utbildningsvetenskapliga fakultetens bredd, se http://www.lararutbildning.uu.se/ välj Master- och magisterprogram.

Det är även möjligt att uppnå kraven för examen genom att läsa fristående kurser. Se närmare information om generella examina på avancerad nivå: http://www.uu.se/ välj Utbildning/Examen.

Första terminen inleds med kursen Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält I, 7,5 hp (Kurskod 4DI042). Här ställs frågan om vad didaktik skulle kunna vara både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Med denna läggs grunden till de fortsatta studierna. Nästa kurs Undervisningens förutsättningar, innehåll och processer, 7,5 hp (4DI017) behandlar den läroplansteoretiska didaktiken.

Termin 2

I den ämnesdidaktiska kursen Ämnesdidaktik, 7,5 hp (4DI043) väljer Du Ditt eget ämnesområde. En del av litteraturen är gemensam, men det mesta är valbart. Den följs av kursen Etiskt förhållningssätt till värdegrundsfrågor, 7,5 hp (4DI041) som tar upp centrala etiska frågeställningar i vår tid.

Termin 3

Tredje terminen ligger den första vetenskapsteoretiska kursen Utbildningsvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (4UK003). Denna termin erbjuds även Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält II, 7,5 hp (4DI048), som fördjupar de perspektiv och frågor som ställdes i Didaktik I.

Didaktik II ersätts med en teori- och metodkurs på 7,5 hp vid magisterexamen.

Termin 4

Successivt sker en fördjupning genom de olika kursval Du gör. I termin fyra ska Du göra två sådana val 7,5 hp +7,5 hp. Valbar kurs innebär att du kan välja kurs ur utbudet av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskaplig fakultet eller annan fakultet i samråd med programansvarig.

Alternativt Examensarbete 15 hp (4DI051) om Du vill avsluta utbildningen med en magisterexamen.

Termin 5

Termin fem erbjuds två kurser med två av forskningsinriktningarna vid institutionen för didaktik: Utbildning, lärande och hållbar utveckling, 7,5 hp (4DI087)och Språkliga dimensioner i förskolans och skolans verksamhet, 7,5 hp (4DI072).

Termin 6

Under den här terminen har Du möjlighet att igen göra egna kursval 7,5 hp +(7,5 hp). Som förberedelse till examensarbetet ges även kursen Teorier och metoder inom didaktisk forskning, 7,5 hp (4DI050).

Termin 7

Examensarbete, 30 hp (4DI055).

För detta krävs tidigare godkänt examensarbete om 15 hp på grund- eller avancerad nivå. Magisterexamen kan i sådant fall vara ett delmål.

Termin 8

Examensarbetet, 30 hp (4DI055).För detta krävs tidigare godkänt examensarbete om 15 hp på grund- eller avancerad nivå. Magisterexamen kan i sådant fall vara ett delmål

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin