Masterprogram i utbildningsvetenskap

120 hp

Utbildningsplan, UUV2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
UUV2M
Fastställd av
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 januari 2010
Ansvarig fakultet
Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Ansvarig institution
Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap inrättades av rektor 2006-09-26. Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden är ansvarig för programmet och har fastställt utbildningsplanen som övergripande styrdokument för utbildningen.

Utbildningen har fem inriktningar:

- Barn- och ungdomsvetenskap

- Didaktik

- Digitala medier

- Specialpedagogik

- Utbildningssociologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet:

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp.

Särskild behörighet:

Barn- och ungdomsvetenskap: 90 hp i humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller utbildningsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs Sv B/Sv2 B och En A.

Didaktik: 60 hp didaktik. Dessutom krävs Sv B/Sv2 B och En A.

Digitala medier: utöver grundläggande behörighet krävs Sv B/Sv2 B och En A.

Specialpedagogik: utöver grundläggande behörighet krävs Sv B/Sv2 B och En A.

Utbildningssociologi: 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs Sv B/Sv2 B och En A.

Programmets uppläggning

Mål

Inom ramen för de mål som anges i Högskolelagens 1 kap 9 § och Högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för Masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Övergripande mål

Programmet ska förbereda för kvalificerad utbildningsanknuten yrkesutövning som undervisning, forskning, administration, utbildningsplanering, kursutveckling, läromedelsutveckling, utvärdering, utredning eller annan

verksamhet i ledande befattningar inom området.

Mål som förväntade studieresultat

Studenten ska kunna:

– orientera sig om kunskapsläget inom huvudområdet och angränsande områden, inklusive nya forskningsresultat

– självständigt avgränsa, utforma och genomföra egna undersökningar inom huvudområdet

– kritiskt granska och bedöma vetenskapliga undersökningar inom området

– med hög grad av självständighet presentera kunskapsöversikter

– aktivt följa utveckling och forskning inom delar av det utbildningsvetenskapliga området

– sammanfatta och presentera forskningsresultat och kommunicera egna resultat, såväl muntligt som skriftligt och såväl vetenskapligt som populärt, på svenska och på engelska

– aktivt bidra med kvalificerade synpunkter i och själv leda seminariediskussioner

– med användning av vetenskapliga metoder självständigt författa och försvara ett examensarbete som ger kunskap inom huvudområdet

Programmet erbjuder ett utbud av kurser inom respektive inriktning. Kursernas förtecknas i studieplan för respektive inriktning.

Utbildningen bygger på kunskaper från grundnivån och innebär en vidareutveckling av studentens färdigheter samt en kunskapsfördjupning inom huvudområdet för respektive inriktning.

Undervisning

Undervisningen varierar mellan olika kurser men bedrivs främst i form av självstudier varvat med föreläsningar, seminarier och handledning.

Vissa delar av inriktningarna kan komma att samläsas med andra inriktningar inom programmet eller inom ramen för andra program på avancerad nivå.

Examen

Programmet leder fram till en filosofie masterexamen (Degree of Master of Arts – Two Years) inom något av huvudområdena. Programmet kan även avslutas med en filosofie magisterexamen (Degree of Master of Arts – One Year).

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 hp, varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen, varav ett examensarbete om minst 30 hp. Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen, varav ett examensarbete om minst 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin