Kursplan för Latin för naturvetare

Latin for Science

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LA055
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Latin G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-10-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge en orientering om (1) latinets och grekiskans roller i den naturvetenskapliga terminologins historia, (2) den latinska grammatikens grunder (främst nominalsystemet), (3) latinsk och grekisk morfemkunskap samt (4) terminologins och nomenklaturens framväxt i de olika vetenskaperna i ett lärdomshistoriskt perspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

 • i stora drag kunna redogöra för det latinska språkets betydelse och roller i Europas historia, under Antiken, Medeltiden och Nya tiden,
 • med hjälp av kurskompendiet vara i stånd att transkribera grekiska ord och beskriva det grekiska alfabetets specifika drag,
 • kunna beskriva de grekiska och latinska lånordens olika vägar till de moderna språken,
 • med hjälp av kurslitteraturens förkortade latingrammatik kunna identifiera former av substantiv och adjektiv i alla deklinationer,
 • i ett lärdomshistoriskt perspektiv kunna redogöra för de olika förutsättningarna för framväxten av nomenklatur och terminologi inom de olika vetenskaperna (medicin, farmakologi, biologi, kemi och astronomi),
 • med hjälp av kurskompendiets grammatikkapitel kunna tolka och grammatiskt beskriva flerordstermer (bestående av huvudord och attribut) inom anatomi, patologi och farmakologi,
 • med hjälp av kurskompendiets grammatikkapitel kunna tolka och grammatiskt beskriva binära namn inom den biologiska (botaniska och zoologiska) nomenklaturen,
 • med hjälp av kurskompendiets grammatikkapitel tolka och grammatiskt beskriva latinska titlar på naturvetenskapliga verk (exempelvis De humani corporis fabrica; De motu cordis et sanguinis in animalibus; Philosophiae naturalis principia mathematica).

Innehåll

Kursen innefattar följande moment: Historisk bakgrund; latinets betydelse i Europas historia; lånord från latinet och grekiskan (allmänna förutsättningar); den latinska grammatikens grunder; något om grekiskan; de klassiska språken i naturvetenskaperna (med tyngdpunkten på medicin, farmakologi, botanik, zoologi och astronomi).

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar. Kursen ges även på distans som nätkurs.

Examination

Examination sker genom ett avslutande skriftligt prov.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Janson, Tore Latin : kulturen, historien, språket

  [Ny utg.]: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Helander, Hans Latin för naturvetare

  Institutionen för lingvistik och filologi, 2010

  Tillhandahålls av institutionen

  Obligatorisk