Masterprogram i tidigmodern tid

120 hp

Utbildningsplan, HTM2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HTM2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 2 maj 2016
Diarienummer
HISTFILFAK 2016/42
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Historiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Syfte

Målet med masterprogrammet är att studenterna skall tillägna sig kunskaper och insikter i hur norra Europa utvecklades socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt under tidigmodern tid (c. 1450–1850). Orsakerna till och följderna av de långsiktiga och olikartade utvecklingslinjerna inom regionen står i centrum för intresset. Stor vikt läggs vid komparativa synsätt och metoder. De geografiska områdena Skandinavien, de brittiska öarna, Nederländerna, Frankrike, Ryssland, Polen, och det tyskspråkiga territoriet utgör en första utgångspunkt för frågor om likheter och skillnader. Dessa frågor relateras sedan till en större europeisk och global kontext. Norra Europa förändrades drastiskt under perioden, inte minst genom kontakter med andra delar världen. Ett fokus på norra Europa tillhandahåller även insikter i komplexiteten i regional och global förändring.

Mål

Efter godkänd examen skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • överblicka och sammanfatta norra Europas tidigmoderna historia och beskriva denna historias implikationer för dagens värld
  • kritiskt och komparativt reflektera kring regionens politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingslinjer
  • placera in norra Europa i dess globala historiska kontext

Färdighet och förmåga

  • självständigt identifiera och formulera frågeställningar angående olika aspekter av det tidigmoderna Europa
  • självständigt planera, leda och genomföra kvalificerade och komplicerade forskningsuppgifter inom uppsatta tids- och omfångsramar
  • använda de inom historieämnet vedertagna teorier och metoder som är relevanta för frågeställningen och tillämpa dem vid analys av källmaterial.
  • systematiskt pröva och bearbeta historiskt källmaterial i termer av bärighet och rimlighet samt analysera dessa utifrån relevant historiskt kontext
  • självständigt redogöra för och diskutera, i enlighet med rådande vetenskaplig standard, sina forskningsresultat, med tydliga urvalsmotiveringar och slutsatsargumentationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • använda sig av ett kritiskt förhållningssätt i arbetet med historiska källor och historiska framställningar

Programmets uppläggning

Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng (hp), fördelade lika mellan examensarbete och kursläsning. Merparten av kurserna ges vid historiska institutionen. Programmet består av fem delar:

Del 1. Introduktionskurs, 7,5 hp

Del 2. Fem tematiska programkurser (à 7,5 hp), 37,5 hp

Del 3. Avslutande workshop, 7,5 hp

Del 4. Examensarbete, 60 hp

Del 5. En valfri kurs, 7,5 hp

Programmet är upplagt så att kursläsning och uppsatsarbete löper parallellt, dock inte med samma fördelning dem emellan varje enskild termin. Under första året dominerar kursläsning, med introduktionskurs och programkurser. Under andra året dominerar uppsatsarbetet, inklusive den avslutande workshopen som anknyter till uppsatsarbetet. Studenten väljer själv när den valfria kursen läses. Varje student upprättar, i samråd med programansvarig eller studierektor, en individuell studieplan för hur arbetet läggs upp terminsvis. Studieplanen revideras årligen eller vid behov.

Undervisning

Formerna för undervisning och examination varierar beroende på vilken kurs inom programmet som läses. Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar, seminarier, workshop och handledning enskilt och i grupp. Examinationen sker vanligen genom individuella muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Kraven på deltagande i undervisningen bestäms utifrån respektive kurs. Undervisningen sker på engelska. Något av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd erhålls efter avslutad kurs.

Studenterna har möjlighet att tillbringa viss tid vid ett av historiska institutionens många partneruniversitet. Härigenom drar de nytta inte bara av Uppsala universitets höga kompetens på området utan även av expertkunnande i andra länder.

Varje student tilldelas handledare i samråd med studierektor eller programansvarig. Studenten har enbart rätt till uppsatshandledning under ordinarie programtid.

Examen

Efter godkänd utbildning får studenten en filosofie masterexamen inom huvudområdet historia.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin