Magisterprogram i klinisk farmaci

60 hp

Utbildningsplan, FKF2N

Kod
FKF2N
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 29 augusti 2018
Diarienummer
MEDFARM 2018/876
Ansvarig fakultet
Farmaceutiska fakulteten
Ansvarig institution
Farmaceutiska fakulteten
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Beslut och riktlinjer

Programmet omfattar 60 högskolepoäng och ges på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Apotekarexamen om 300 hp eller farmacie magisterexamen om 240 hp. Båda examina ska inkludera minst 7,5 hp farmakokinetik, minst 7,5 hp farmakoterapi samt Uppsala universitets kurser Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp, och Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp, eller motsvarande förkunskaper vilka prövas individuellt. För sökande med apotekarexamen krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som apotekare. För sökande med farmacie magisterexamen krävs dels av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som receptarie samt apoteksarbete på heltid som legitimerad receptarie i minst 4 månader.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Syftet med magisterprogrammet i klinisk farmaci är att farmaceuten ska förvärva

kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla och främja rationell och

ändamålsenlig läkemedelsanvändning för den enskilde patienten och för samhället.

Mål

Mål som förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

För magisterexamen i klinisk farmaci ska studenten

1 visa kunskap och förståelse inom området klinisk farmaci, samt insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete,

2 visa fördjupade kunskaper inom evidensbaserad medicin, läkemedels funktion

samt patientsäker, individanpassad och hållbar läkemedelsanvändning, och

3 visa fördjupad metodkunskap inom klinisk farmaci.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen i klinisk farmaci ska studenten

4 visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera

komplexa läkemedelsrelaterade företeelser och frågeställningar samt vårdnära

situationer även med begränsad information,

5 visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna

tidsramar,

6 visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina

slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog

med olika grupper,

7 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete

inom klinisk farmaci samt arbeta konsultativt med farmaceutisk omsorg i ett

vårdteam, och

8 visa förmåga att effektivt kommunicera med patienter och kollegor i ett vårdteam.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen i klinisk farmaci ska studenten

9 visa förmåga till ett empatiskt, professionellt och vetenskapligt förhållningssätt,

10 visa förmåga att inom området klinisk farmaci göra bedömningar med

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

11 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället

och människors ansvar för hur den används, och

12 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för

sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Utbildningen ges på distans där vissa moment läses gemensamt i Uppsala, medan andra delar av undervisningen är nätbaserade. Ett antal obligatoriska träffar i Uppsala ordnas under programmet. Dessa omfattar 3-4 veckor per tillfälle och ges på heltid, dagtid. Vissa träffar kan komma att förläggas till andra orter. Utbildningen ges antingen på hel- eller halvfart. Programmet består av: Evidensbaserade kliniska farmaceutiska metoder 12 hp Tillämpad farmakoterapi, farmakokinetik och sjukdomslära 15 hp Klinisk tjänstgöring och tjänsteutveckling 18 hp Fördjupningsprojekt 15 hp.

Undervisning

Teori varvas med praktikperioder på vårdavdelning under handledning av erfaren klinisk farmaceut. Vissa moment kommer att läsas parallellt.

Examen

Magisterexamen i klinisk farmaci.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin