Sociologiprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, SSC1K

Kod
SSC1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2021
Diarienummer
2021/42 Doss:3:2:1, UFV 2021/1091
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Syfte

Programmet syftar till att studenten utifrån en vetenskaplig grund ska tillägna sig kunskaper och färdigheter som fordras för ett självständigt, kritiskt och strategiskt arbete inom sociologiområdet i vid mening. Programmet ska möjliggöra studentens vidare professionella och vetenskapliga utveckling för att vara kvalificerade att söka till master-och forskarutbildningen och i förlängningen en vetenskaplig karriär. Programmet skapar även möjligheter till kvalificerade tjänster inom privat och offentlig miljö, samt inom frivilligsektorn.

Mål

Efter avslutad utbildning ska studenten:

* ha kunskap och förståelse för sociologin som ämne, inbegripet kunskap om sociologins vetenskapliga och teoretiska, metodmässiga grunder och aktuella forskningsläge

* kunna tillämpa sociologisk metod, teori och forskning i analyser av sociala fenomen på individ- grupp- och samhällsnivå

* kunna identifiera, beskriva och analysera samhällsproblem utifrån en sociologisk analys av institutioner och strukturer

* besitta förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information samt med utgångspunkt i detta arbete formulera relevanta problemställningar

* kunna värdera och förhålla sig kritiskt till vetenskaplig forskning, samt det sätt på vilket forskningen används i samhället

* ha förmåga att göra relevanta etiska bedömningar i sociologiskt arbete

* ha förmåga att genomföra avgränsade, fördjupande analyser av samhället

* kunna genomföra en sociologisk undersökning självständigt

* kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar muntligt och skriftligt med olika grupper

* kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin sociologiska kompetens

Programmets uppläggning

Termin 1

Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp

Termin 2

Utbildningssociologi A, 30 hp

Termin 3

Sociologi B/Utbildningssociologi B, 30 hp (gemensam kurs)

Termin 4

Breddningskurser, 30 hp. Till exempel Historia A, Idé- och lärdomshistoria A, Kulturantropologi A, Etnologi A, Litteraturvetenskap A, Retorik A, Ekonomisk historia A eller Introduktionskurs i religionsvetenskap. Utlandsstudier kan förläggas till denna termin.

Termin 5

Specialiseringskurser, 30 hp. Till exempel litteratursociologi, religionssociologi, socialpsykologi eller utbildningssociologi. Praktik, 7,5-15 hp kan ingå denna termin. Utlandsstudier kan förläggas till denna termin.

Termin 6

Sociologi C, 30 hp eller Utbildningssociologi C, 30 hp

Undervisning

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, gruppövningar och handledning. Därtill ges möjlighet till praktik. Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga prov. Andra examinationsformer kan förekomma.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena sociologi (Bachelor of Social Science) eller utbildningssociologi (Bachelor of Arts), varav 15 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet, samt med 30 högskolepoäng inom ett biområde.

Övriga föreskrifter

Intag till programmet sker 1 gång per år med start på höstterminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin