Masterprogram i biofysik

120 hp

Utbildningsplan, TBF2M

Kod
TBF2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2021-05-11 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2022-07-01 finnas ett masterprogram i biofysik (UFV-2020/1170).

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi och/eller kemi inklusive 10 hp kemi och 15 hp biokemi och/eller molekylärbiologi samt 15 hp matematik och/eller matematisk statistik, alternativt 2) 90 hp fysik samt 5 hp programmering och 25 hp matematik och/eller matematisk statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Masterprogrammet i biofysik syftar till att utbilda studenter inom det tvärvetenskapliga ämnet biofysik, ett forskningsområde som gränsar till både biologi och fysik. Efter avslutat program ska studenten ha tydlig förståelse om de fysiska processerna som är involverade i biologiska fenomen, kunna producera elementära modeller av biologiska system samt vara utrustade med kunskap för att använda en rad olika fysiska tekniker för att undersöka komplexa biologiska problem. Programmet ger studenterna en solid grund för forsknings- och utvecklingsarbete, både i akademiska och industriella miljöer.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

För masterprogrammet i biofysik vid Uppsala universitet innebär detta att studenten skall

 • visa fördjupad kunskap och förståelse om biofysikaliska begrepp och modeller samt dessas begränsningar och på eget initiativ kunna vidga sitt kunskapsområde, och
 • visa fördjupade metodkunskaper inom teoretisk och experimentell undersökning av biologiska system och kunna tillämpa dessa kunskaper för att utveckla lösningar på komplexa biologiska eller biofysikaliska problem.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

För masterprogrammet i biofysik vid Uppsala universitet innebär detta att studenten skall 

 • kunna motivera val av biofysikalisk metod för att studera olika egenskaper hos biologiska system,
 • visa förmåga att med utgångspunkt från det egna ämnesområdet identifiera, formulera, samarbeta och lösa problem i tvärvetenskapliga projekt i biofysik, och
 • visa förmåga att kommunicera den egna ämneskompetensen i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För masterprogrammet i biofysik vid Uppsala universitet innebär detta att studenten skall

 • kunna använda biofysikens terminologi för att självständigt presentera en bild av kunskapsläget samt kunna förklara och diskutera vetenskapliga samt forskningsetiska problemställningar,
 • kunna ge en korrekt och välavvägd bild av metoder, resultat, slutsatser och framtida tillämpningsmöjligheter, och
 • kunna analysera biofysikens roll i samhället speciellt vad gäller etiska frågeställningar och hållbar utveckling.

Programmets uppläggning

Den första terminen är avsedd för separata introduktionskurser för studenter med olika bakgrund inom fysik (FYSIK) alternativt inom biologi och/eller kemi (BIO/KEM), samt valbara kurser i datavetenskap eller fördjupningskurser inom fysik (FYSIK). Andra terminen introducerar kurser inom biofysik och valfria kurser på avancerad nivå. Den tredje terminen fortsätter med programmets kärnkurser som ger en stark bas i teoretiska och experimentella biofysikaliska metoder och som anknyter till aktuell forskning i hög grad. Studenterna får använda sina nyförvärvade färdigheter i tvärvetenskapliga grupper. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp, inom akademin (forskargrupper vid UU eller andra universitet) eller industrin.

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på studenternas tidigare erfarenheter och kunskaper. Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt eget och sina medstudenters lärande. Programmets lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för ett aktivt individuellt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Undervisningsformer varierar från kurs till kurs. Föreläsningar och lektioner används tillsammans med gruppaktiviteter såsom seminarier och projekt, med kommunikationsträning som en integrerad del. Självständig laborativ träning är en mycket viktig del av de flesta kurser.

Masterprogrammet i biofysik är ett internationellt masterprogram och all undervisning sker på engelska.

Examen

Rektor utfärdar examensbevis för naturvetenskaplig masterexamen med biofysik som huvudområde på begäran från en student som uppfyller fordringarna för examen.

Masterexamen

Masterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng (2 års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för examen. Ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng i huvudområdet ingår i kursfordringarna för examen. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå motsvarande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet. Masterexamen har den engelska översättningen Master of Science (120 credits) med huvudområde i biofysik.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng (3 års heltidsstudier) eller motsvarande utländsk examen.

Övriga föreskrifter

För att kunna antas till senare del av programmet ska studenten:

 • uppfylla behörighetskraven för programmet.
 • ha 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen.
 • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den nivå studenten antas till, vilket innebär att studenten kan läsa minst 15 hp inom studieplanen på den termin och program studenten antas till. Övriga 15 hp specificeras också i den individuella studieplanen.

Samtliga punkter ovan måste vara avklarade, och kurserna avslutade (delkurser räknas inte), senast vid sista kompletteringsdag (se nedan). Studenter kan endast antas till senare del av program om det finns plats på programmet den aktuella terminen.

För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan för första terminen upprättas av programmets studievägledare.

För studiestart hösttermin är ansökningsperioden 15 mars - 15 april. Underlag för ansökan  kan kompletteras fram till och med den 1 juni (inför höstterminen). För studiestart vårtermin är ansökningsperioden 15 september - 15 oktober. Underlag för ansökan kan kompletteras fram till och med den 1 december (inför vårterminen). Om angivna datum för sista ansökningsdag eller kompletteringsdag infaller på helgdag förskjuts deadline till närmast påföljande vardag. Efter sista ansökningsdag finns möjlighet till sen anmälan fram till och med terminsstart. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommer in. 

Om antalet behöriga sökanden är fler än antalet möjliga platser enligt gällande dimensionering används urvalskriteriet medelbetyg på behörighetsgivande kurser från högskola eller universitet (programrelevanta kurser).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin