Masterprogram i tidigmodern tid

120 hp

Utbildningsplan, HTM2M

Kod
HTM2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 22 augusti 2023
Diarienummer
HISTFILFAK 2023/85
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Historiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Syfte

Syftet med masterprogrammet i tidigmodern tid är att studenterna ska tillägna sig en systematisk förståelse för tidigmodern historia i globalt perspektiv samt tillägna sig kunskaper och färdigheter för att självständigt formulera och lösa tidigmoderna historiska vetenskapliga problem och kritiskt kunna granska andras arbeten.

Mål

Efter godkänd examen ska studenten kunna

  • självständigt och med utgångspunkt i ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt sammanfatta och redogöra för problemställningar som är av central betydelse för historisk forskning rörande tidigmodern tid
  • uppvisa fördjupad kunskap om tidigmodern tid
  • redogöra för och använda de inom historieämnet vedertagna teorier och metoder som är relevanta för frågeställningen
  • självständigt planera, leda och genomföra kvalificerade och komplexa forskningsuppgifter inom uppsatta tids- och omfångsramar
  • systematiskt pröva och bearbeta historiskt källmaterial i termer av bärighet och rimlighet samt analysera dessa utifrån relevant historiskt kontext
  • självständigt i muntlig och skriftlig form redogöra för och diskutera, i enlighet med rådande vetenskaplig standard, sina forskningsresultat, med tydliga urvalsmotiveringar och slutsatsargumentationer
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter inom historievetenskapen
  • använda sig av ett kritiskt förhållningssätt i arbetet med historiska källor och historiska framställningar.

Programmets uppläggning

För en ettårig magisterexamen (60 hp) läser studenterna under den första terminen två obligatoriska kurser i tidigmodern 

historia, en kurs i historievetenskaplig teori samt en kurs i historievetenskaplig metod. Den andra terminen ägnas helt år 

examensarbetet. För en tvåårig masterexamen (120 hp) läser studenterna två obligatoriska kurser i tidigmodern historia, 

en kurs i historievetenskaplig teori samt en kurs i historiskt berättande. Under den andra terminen läser studenterna tre 

obligatoriska historiska kurser samt börjar med sitt examensarbete. Under termin tre läser studenterna valfria kurser, en 

kurs i historievetenskaplig metod samt fortsätter arbeta med examensarbetet. Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet. 

Det finns möjlighet att göra praktik inom programmet. Studenterna har möjligheter att deltaga i internationellt studentutbyte 

genom universitetets och institutionens utbytesavtal.

Undervisning

Formerna för undervisningen och examination varierar beroende på vilken kurs inom programmet som läses och specificeras i respektive kursplan. Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsformerna är vanligen muntliga och skriftliga individuella uppgifter. Även krav på deltagande anges i respektive kursplan. Studenterna förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre de kommit i utbildningen och examensarbetet ska avspegla studenternas förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa problemställningar utifrån de kunskaper och färdigheter programmets ingående kurser gett. Undervisningen sker på engelska.

Examen

Efter godkänd utbildning får studenten en filosofie masterexamen inom huvudområdet historia. Programmet leder till en tvåårig masterexamen omfattande 120 högskolepoäng eller en ettårig magisterexamen omfattande 60 högskolepoäng inom huvudområdet historia. För tvåårig masterexamen krävs fullgjorda 120 högskolepoäng med minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet historia inklusive ett självständigt examensarbete omfattande 45 högskolepoäng. För ettårig magisterexamen krävs fullgjorda 60 högskolepoäng med minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet historia inklusive ett självständigt examensarbete på 30 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin