Masterprogram i människa-datorinteraktion

120 hp

Utbildningsplan, SMD2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SMD2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 augusti 2011
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för informatik och media, Institutionen för informationsteknologi

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2011/85

Doss 3:1:1

Masterprogrammet i människa-datorinteraktion omfattar 120 högskolepoäng.

MÅLBESKRIVNING/SYFTE

Detta masterprogram syftar till att utbilda personer med kompetens att framgångsrikt och självständigt leda en användarcentrerad IT-utvecklingsprocess samt arbeta med användbarhetsfrågor under ett datorsystems hela livscykel likväl som att med hög kvalitet kunna bedriva forskning inom området.

MÅL UTTRYCKT SOM FÖRVÄNTAT STUDIERESULTAT

Efter avslutad utbildning skall studenten

· visa kunskap om områdets vetenskapliga grund dess beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

· visa fördjupad kunskap om användbarhetsrelaterade metoder för analys, design samt utvärdering av IT-system

· visa förmåga att delta i och driva införandeprocesser samt genomföra användbarhetsutvärderingar

· visa förmåga att självständigt planera och med adekvata metoder genomföra verksamhetsanalyser, användarstudier och uppgiftsanalyser

· visa förmåga att självständigt planera och med adekvata metoder utforma en väl fungerande interaktion mellan människan och datorn i samspel med organisationen och samhället

· visa förmåga att bygga och utvärdera prototyper av användargränssnitt till IT-system

· visa förmåga att självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en mindre forskningsinsats

· visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

· visa insikt i IT-systems möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället samt människors ansvar för hur den används

· visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper

· visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 120 poäng/180 hp eller motsvarande varav minst 40 poäng/60 hp eller motsvarande i ett datarelaterat ämne.

Programmets uppläggning

PROGRESSION I UTBILDNINGEN

Kurserna under första året är en bas som möjliggör en meningsfull "halvtidsavgång" med magisterexamen. Under år två är kurserna närmare forskningsfronten och bygger till stor del på den forskning som bedrivs vid de två institutionerna.

Programmets innehåll:

Termin 1

Metoder inom MDI

Interaktionsdesign

Användbarhetsutvärderingar

Teorier och modeller inom MDI

Termin 2

Användarcentrerad systemdesign

Avancerad interaktionsdesign

Gränssnittsprogrammering

Människor i komplexa system

IT, etik och organisation

Termin 3

Fritt val, bland följande teman:

Sociala medier

Perception och visuell design

Användbarhet i praktiken

Universell design

Termin 4

Uppsats

Om studenten väljer att avgå med magisterexamen utgår tre av kurserna under termin 2 och ersätts av ett examensarbete om 15 hp.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, projektuppgifter, handledning och laborationer. Varierande examinationsformer kommer att tillämpas med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning. En ambition är att för ett stort antal kurser bedriva undervisningen i projektform med någon form av näringslivsanknytning.

Hela eller delar av undervisningen kan komma att bedrivas på engelska.

Examen

Programmet leder till en masterexamen om 120 högskolepoäng med huvudområdet människa-datorinteraktion varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Programmet kan avslutas med en magisterexamen om 60 högskolepoäng med huvudområdet människa-datorinteraktion, varav minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

URVAL

Urvalsprov i form av kandidatuppsats eller relevant arbetsprov, eventuellt kompletterat med intervju. Väldokumenterade kunskaper i objektorienterad programmering ger företräde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin