Magisterprogram i klinisk farmaci

60 hp

Utbildningsplan, FKF2N

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
FKF2N
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 10 november 2011
Diarienummer
Medfarm2011/1376
Ansvarig fakultet
Farmaceutiska fakulteten
Ansvarig institution
Farmaceutiska fakulteten
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Beslut och riktlinjer

Programmet omfattar 60 högskolepoäng och ges på avancerad nivå. Syftet med magisterprogrammet i klinisk farmaci är att farmaceuten ska erhålla kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla och främja rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för den enskilde patienten och för samhället.

För magisterexamen i klinisk farmaci ska studenten, förutom de krav som anges i HF bilaga 2, självständigt med ett etiskt, professionellt och vetenskapligt förhållningssätt kunna:

- bidra till en säker, patientanpassad, kostnadseffektiv, miljömedveten och hållbar läkemedelsanvändning

- arbeta konsultativt med farmaceutisk omsorg i ett vårdteam

- arbeta systematiskt med att identifiera, lösa, värdera och förebygga läkemedelsrelaterade problem hos den enskilde patienten

- tillämpa evidensbaserad medicin vid värdering av läkemedelsbehandling till den enskilde patienten,

- kommunicera med patienter och kollegor på ett empatiskt och effektivt sätt i muntlig och skriftlig form

- visa fördjupade kunskaper om läkemedels funktion och användning samt tillämpa farmaceutiska expertkunskaper i ett vårdsammanhang

- initiera och driva forskningsprojekt inom klinisk farmaci samt bidra till utveckling av kliniska farmaceutiska tjänster.

Behörighetskrav

Apotekarexamen om 300 hp eller farmacie magisterexamen om 240 hp. Båda examina ska omfatta kurser om minst 90 hp inom farmaci och/eller farmaceutisk biovetenskap, varav grundkurs i fysiologi, farmakologi och galenisk farmaci, minst 7,5 hp, farmakokinetik B, minst 7,5 hp, fördjupad farmakoterapi och klinikorienterad farmaci, 7,5 hp. För sökande med apotekarexamen krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som apotekare. För sökande med farmacie magisterexamen krävs dels av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som receptarie samt apoteksarbete på heltid som legitimerad receptarie i minst 4 månader. Motsvarande förkunskaper prövas individuellt. Goda kunskaper i svenska och engelska är viktiga för att lyckas med studierna inom programmet.

Programmets uppläggning

Utbildningen ges på distans där vissa moment läses gemensamt i Uppsala, medan andra delar av undervisningen är nätbaserade. Ett antal obligatoriska träffar i Uppsala ordnas under programmet. Dessa omfattar 3-4 veckor per tillfälle och ges på heltid, dagtid. Vissa träffar kan komma att förläggas till andra orter. Utbildningen ges antingen på hel- eller halvfart. Programmet består av: Evidensbaserade kliniska farmaceutiska metoder 12 hp Tillämpad farmakoterapi, farmakokinetik och sjukdomslära 15 hp Klinisk tjänstgöring och tjänsteutveckling 18 hp Fördjupningsprojekt 15 hp.

Undervisning

Teori varvas med praktikperioder på vårdavdelning under handledning av erfaren klinisk farmaceut. Vissa moment kommer att läsas parallellt.

Examen

Magisterexamen i klinisk farmaci.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin