Masterprogram i molekylär medicin

120 hp

Utbildningsplan, MBK2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MBK2M
Fastställd av
Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden, 11 juni 2009
Diarienummer
MEDFARM 2009/700
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp från biomedicin/medicin/apotekar-, civilingenjörs- och biologiprogram eller motsvarande som inkluderar relevant kunskap inom kemi- och biokemi (minst 30 hp), cell- och molekylärbiologi samt molekylär genetik (minst 60 hp) eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska

språket.

Syfte

Tema

Genomisk,epigenomisk och proteomisk medicin

  • Molekylära mekanismer orsakande sjukdom.
  • Sekvens- och proteomikteknologier; dess användning och applikationer
  • Utveckling av diagnostik och terapi inom forskning, sjukvård och industri

Övergripande mål

Masterprogrammet syftar till att ge fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer orsakande sjukdom, inkluderande genetiska och epigenetiska faktorer. studenterna ges färdighet i att självständigt analysera och bearbeta data och forskningsresultat genererade från aktuella metoder och tekniker, samt färdigheter i tekniker för utveckling av ny molekylär diagnostik och terapi med applikationer inom både industri och forskning. Utbildningen syftar till att förbereda studenterna för vidare studier på forskarutbildningsnivå, för arbete inom industri eller andra funktioner med forsknings- och utvecklingsverksamhet med tonvikt på aktuell teknik inom ämnesområdet. Undervisningen kommer att bedrivas vid den absoluta forskningsfronten inom starka ämnesområden vid Uppsala universitet och av forskare med hög internationell kvalitet.

Mål

För godkänd examen på avancerad nivåska studenten ha förvärvat gedigna teoretiska kunskaper inom ämnesområdet samt avancerad kunskap och praktisk erfarenhet av ett stort antal aktuella tekniker och metoder i den absoluta forskningsfronten.

Med denna kunskap skall studenten:

  • självständigt formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar både teoretiskt och experimentellt inom ämnesområdet. Genom en stor kunskap om nya tekniker och metoder kan studenten applicera och genomföra dessa på adekvata frågeställningar.
  • självständigt och kritiskt sammanställa relevanta forskningsresultat både skriftligt, i form av rapporter eller vetenskapliga artiklar, samt muntliga presentationer.
  • förvärvat färdigheter att självständigt planera och driva projekt såväl inom forskning och industri samtidigt kunna interagera och samarbeta inom större grupper.
  • uppnått intellektuell självständighet och mognad och ha erhållit gedigna sakkunskaper och en betydande överblick av den absoluta forskningsfronten, nya tekniker och dess möjliga tillämpningar samt insikt i metodutvecklingen inom sjukvård och industri.

Programmets uppläggning

Alla kurser läses på avancerad nivå och på engelska. Kurserna ska ge både bredd och fördjupning av ämnesområdet molekylär medicin samt ge studenterna praktiska erfarenheter av aktuella och framtida tekniker för diagnostik och behandling, av intresse både inom forskning, sjukvård och industri. studenterna tränas i att självständigt angripa vetenskapliga frågeställningar både teoretiskt och experimentellt. Första året består till huvuddelen av obligatoriska kurser med följande innehåll:

Termin 1 ger fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar genetiska sjukdomar och cancer. Epigenetiska mekanismer ges särskild tyngdpunkt. Praktisk erfarenhet av analysmetoder för genetisk variation inom klinisk genetik och rättsmedicin, genetisk riskkalkylering samt en djuplodande orientering av aktuella metoder och tekniker som används i diagnostik och behandling. Ytterligare fördjupning i ämnesområdet molekylär medicin ges med inriktning på forskningsorienterade frågeställningar. Ett individuellt och självständigt kortare forskningsprojekt utförs i forskargrupp, vars resultat sammanställs i en vetenskaplig artikel samt presenteras vid publika seminarier.

Termin 2 kommer att ge fördjupade kunskaper om applikationer samt praktiska erfarenheter av de nya sekvensteknologierna och dataanalys, med tyngdpunkt på genomanalys, epigenetiska frågeställningar, epigenomik och komparativ genomik. Under denna termin ges även fördjupade kunskaper inom proteomik och aktuella metoder för analys av protein och proteinuttryck med praktisk tillämpning inom det humana proteomprojektet ( HPR). Diagnostik genom detektion av protein samt metoder för identifiering av nya biomarkörer. Utbildning kommer att ges i molekylär imaging, där analys och diagnostik genom olika imaging-metoder allt i från detektion av enstaka basmutationer till helkroppsavbildning kommer att behandlas. En kurs i regenerativ medicin kommer att ge fördjupade kunskaper om de molekylära mekanismerna bakom de nya teknikerna inom stamcellsterapi och annan cellterapi samt immunoterapi.

Under år 2, termin 3, ges ytterligare specialiserade kurser och seminarieserier om bland annat molekylär patologi, biobanker och etik. studenterna kommer att erbjudas kurser i bland annat ledarskap och projektledning samt ges introduktion till vetenskapsteori, forskningsetik, presentationsteknik och statistik. Här kommer det det också finnas möjlighet att söka till Uppsala Graduate School of Biomedical Research (UGSBR), Entrepenörskolan eller till andra relevanta kurser på avancerad nivå eller inom något av Uppsala universitets masterprogram. Möjlighet att utföra kortare självständig fördjupningsuppgift bör också finnas. Termin 4 består av självständigt forskningsarbete om 30 hp i forskargrupp vid en akademisk institution eller i industri, och kommer att utgöra examensarbetet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, webbaserade övningar, experimentella och teoretiska moment samt projektarbeten, utfört både individuellt och i grupp.

Examination

Skriftliga prov, uppgifter och rapporter även i form av vetenskapliga artiklar samt muntliga presentationer i seminarie- eller symposieform. Stor vikt läggs vid självständighet och visad aktivitet.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen med molekylär medicin som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Övergripande mål för de valbara kurserna andra året

Uppsala Graduate School of Biomedical Research ( UGSBR) har under många år varit en framgångsrik forskarskola vid Uppsala universitet och gett studenterna möjlighet, att under tre rotationsperioder i olika forskningsgrupper, utföra kortare forskningsprojekt inom olika ämnesområden. Forskarskolan ger också studenterna en bra kunskapsbas inom olika forskningsområden innan valet för vidare forskarutbildning. Möjligheten att välja Entrepenörskolan eller kurser därur ger studenten kunskaper och färdigheter i att kommersialisera idéer inom forsknings- och teknikutveckling. Utbildning i projektplanering och ledarskap torde också ge studenterna större möjligheter för en yrkeskarriär inom industri. Till både UGSBR och Entrepenörskolan sker antagningen efter särskild prövning och masterstudenter på molekylär medicin är inte garanterade studieplatser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin