Masterprogram i molekylär medicin

120 hp

Utbildningsplan, MBK2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MBK2M
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 12 september 2012
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i molekylär medicin är inrättat efter beslut av Uppsala universitets rektor efter förslag från fakultetsnämnden för medicin och farmaci.

De allmänna målen i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå skall gälla.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp från biomedicin-, medicin-, apotekar-, civilingenjörs- eller biologiprogram eller motsvarande utbildning som inkluderar relevant kunskap inom kemi, biokemi, cell- och molekylärbiologi samt molekylärgenetik. Erfarenhet av laborativt arbete.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Programmets tema

Genomisk, epigenomisk och proteomisk medicin

  • Molekylära mekanismer orsakande sjukdom.
  • Genetiska, epigenomiska och proteomikteknologier; dessas användning och applikationer
  • Utveckling av diagnostik och terapi inom forskning, sjukvård och industri

Övergripande mål

Masterprogrammet syftar till att ge fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer orsakande sjukdom, inkluderande genetiska och epigenetiska faktorer. Studenterna ska ha förvärvat färdighet i att självständigt analysera och bearbeta data eller forskningsresultat genererade från aktuella metoder och tekniker, samt färdigheter i tekniker för utveckling av ny molekylär diagnostik och terapi med applikationer inom forskning, sjukvård och industri. Utbildningen syftar till att förbereda studenterna för vidare studier på forskarutbildningsnivå, för arbete inom industri eller andra funktioner med forsknings- och utvecklingsverksamhet med tonvikt på aktuell teknik inom ämnesområdet. Undervisningen kommer att bedrivas vid den absoluta forskningsfronten inom starka ämnesområden vid Uppsala universitet.

Mål

För godkänd examen på avancerad nivåska studenten ha förvärvat gedigna teoretiska kunskaper inom ämnesområdet samt avancerad kunskap och praktisk erfarenhet av ett stort antal aktuella tekniker och metoder i den absoluta forskningsfronten.

Med denna kunskap skall studenten kunna:

  • självständigt formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar, både teoretiskt och experimentellt inom ämnesområdet. Genom en avancerad kunskap om nya tekniker och metoder ska studenten kunna applicera och genomföra dessa på adekvata frågeställningar.
  • självständigt och kritiskt analysera samt sammanställa relevanta forskningsresultat både skriftligt, i form av rapporter eller vetenskapliga artiklar, samt muntliga presentationer.
  • förvärvat färdigheter att självständigt planera och driva projekt såväl inom forskning och industri, samtidigt kunna interagera och samarbeta inom större grupper. uppnått en intellektuell självständighet och mognad samt ha erhållit gedigna sakkunskaper och en betydande överblick av den absoluta forskningsfronten, nya tekniker och dess möjliga tillämpningar inkluderat en insikt i metodutvecklingen inom sjukvård och industri.

Programmets uppläggning

Alla kurser läses på avancerad nivå och på engelska. Kurserna ska ge både bredd och fördjupning av ämnesområdet molekylär medicin samt ge studenterna praktiska erfarenheter av aktuella och framtida tekniker för ex. diagnostik och behandling, av intresse inom forskning, sjukvård och industri. Studenterna tränas i att självständigt angripa vetenskapliga frågeställningar både teoretiskt och experimentellt. Första året består till huvuddelen av obligatoriska kurser.

Termin 1 ger fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar genetiska sjukdomar och cancer. Epigenetiska mekanismer ges särskild tyngdpunkt. Praktisk erfarenhet av analysmetoder för genetisk och epigenetisk variation inom klinisk genetik, rättsmedicin och cancerdiagnostik. Ytterligare fördjupning i ämnesområdet molekylär medicin ges med inriktning på forskningsorienterade frågeställningar där ett kortare laborativt projekt utförs vars resultat sammanställs i en vetenskaplig artikel samt presenteras vid publika seminarier.

Termin 2 ger fördjupade kunskaper om medicinska applikationer av de nya sekvensteknologierna med tyngdpunkt på genetisk och genomisk analys, epigenetiska frågeställningar, epigenomik och komparativ genomik, inkluderande praktiska erfarenheter genom att studera epigenetiska läkemedels effekt på kromatin och genuttryck. Fördjupade kunskaper inom proteomik och aktuella metoder för analys av protein och proteinuttryck med praktisk tillämpning inom det humana proteomprojektet (HPR). Diagnostik genom detektion av protein via 'Proximity ligation assay' (PLA) samt metoder för identifiering av nya biomarkörer.

År två ges utbildning i bioimaging, där analys och diagnostik genom olika imaging-metoder kommer att behandlas, allt från detektion av enstaka basmutationer till helkroppsavbildning. Kursen Regenerativ medicin ger fördjupade kunskaper om de nya teknikerna inom stamcellsterapi samt cell- och immunoterapi. Framställning av biomaterial för att reparera skadad vävnad eller organ genom så kallad 'Tissue engineering', kommer också att behandlas. In vitro-differentiering av neuronala och myeloida stamceller kommer att utföras praktiskt. Under termin 3 finns möjlighet att välja andra relevanta kurser på avancerad nivå eller utföra en kortare självständig fördjupningsprojekt alternativt påbörja ett masterprojekt omfattande 45 hp. Termin 4 består av självständigt forskningsarbete om 30 hp i forskargrupp vid en akademisk institution, myndighet eller i industri.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, webbaserade övningar, experimentella och teoretiska moment samt projektarbeten, studiebesök och symposier. Undervisningen är på engelska.

Närvaro är obligatoriskt på alla schemalagda aktiviteter.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Degree of Master of Medical Science) med molekylär medicin som huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin