Masterprogram i utbildningssociologi

120 hp

Utbildningsplan, UUS2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
UUS2M
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 1 oktober 2014
Diarienummer
UTBVET 2014/147
Ansvarig fakultet
Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Ansvarig institution
Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Utbildningen syftar till att studenten ska tillägna sig en systematisk förståelse av utbildningssociologins grundläggande frågeställningar för att på vetenskaplig grund kritiskt kunna granska, bedöma och analysera utbildning både internationellt och i skilda nationella kontexter. Studenten ska tillägna sig djupare kunskaper inom området samt avancerade färdigheter vilka utvecklar en förmåga att självständigt och kritiskt göra bedömningar, att självständigt lösa problem samt att följa kunskapsutvecklingen inom det utbildningssociologiska fältet. Programmet ska förbereda för kvalificerad utbildningsanknuten yrkesutövning så som forskning, undervisning, administration, utbildningsplanering, kursutveckling, utvärdering eller utredning.

Mål

Studenten ska:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
 • uppvisa djup förtrogenhet med samhällsvetenskapliga traditioner med relevans för utbildningssociologin, inklusive kunskap om dessa traditioners grundläggande frågeställningar, teoretiska perspektiv och begrepp samt dominerande metoder;
 • visa förmåga att tillämpa centrala såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för insamling, bearbetning och analys av data inom utbildningssociologin;
 • känna väl till och själv förmå tillämpa principer och metoder för källkritik;
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete;
 • kritiskt granska och bedöma vetenskapliga undersökningar och annan kunskapsproduktion inom det utbildningssociologiska området och med hög grad av självständighet presentera kunskapsöversikter;
 • visa förmåga att göra bedömningar som tar hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete;
 • visa insikt i vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess samhälleliga roll och människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling
 • visa förmåga att i skilda nationella och internationella sammanhang och i dialog med andra muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera både sina slutsatser och den kunskap och argument som ligger till grund för dem
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Programmets uppläggning

Programmet bedrivs på engelska och omfattar minst fyra kurser i utbildningssociologi motsvarande 30 hp (varav minst en teoretiskt inriktad kurs, minst en metodkurs och minst en utbildningshistorisk kurs, alla om 7,5 hp), ett självständigt arbete om 30 hp, minst ytterligare en valbar metodkurs om 7,5 hp samt ett antal valbara kurser utom eller inom huvudområdet.

Det självständiga arbetet om 30 hp skrivs under termin tre och fyra. När praktik- och/eller fältvistelse utgör del av studentens valda studiegång, sker detta under termin tre.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Degree of Master of Arts, 120 credits) inom huvudområdet utbildningssociologi. Programmet kan även avslutas med en filosofie magisterexamen (Degree of Master of Arts, 60 credits).

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 hp, varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen, varav ett självständigt arbete om minst 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Övriga föreskrifter

Antagning till kurser sker terminsvis efter ansökan. Den särskilda behörigheten för dessa kurser prövas i samband med att ansökan behandlas. Behörighetskrav framgår av kursplaner och fakultetens anvisningar för ansökan till kurser inom programmet. Vid byte av studieort/antagning till senare del av programmet gäller att sökande får antas om ledig plats finns som inte behövs för ordinarie antagna studerande eller för dem som återkommer efter studieuppehåll. För en sådan antagning krävs att den sökande uppfyller programmets behörighetskrav samt de särskilda behörighetskrav som gäller för den kurs/de kurser som den sökande önskar bli antagen till den aktuella terminen. Vidare krävs också att den sökande har genomgått annan högskoleutbildning/motsvarande som kan tillgodoräknas inom programmet. Studerande som avser att göra studieuppehåll ska anmäla detta i god tid. Studieuppehåll begärs för en eller två terminer i taget och sökande med särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga) garanteras rätt att återkomma till utbildningen efter uppehållet. Detsamma gäller för studerande som under studietiden söker studieuppehåll för att komplettera sina gymnasiala förkunskaper. För information om anmälan till kurser och program och om antagningsregler vid Uppsala universitet, se http://www.uu.se/ välj Utbildning/Anmälan.

För ytterligare information om programmet och studievägledning hänvisas till http://www.uu.se/Utbildning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin