Utbildning på forskarnivå

Vill du bli doktorand i teknik eller naturvetenskap?

Utbildning på forskarnivå är den högsta nivån inom det offentliga utbildningsväsendet. Som examinerad doktor har du goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv.

Du får goda kunskaper inom ett forskningsområde, tränar din förmåga till självständigt och kritiskt tänkande samt utvecklar färdigheter i vetenskaplig metod och strukturerat arbetssätt. Du utvecklas till självständig forskare och är redo att ta dig an komplexa arbetsuppgifter inom såväl akademin som näringslivet.

Diplom.

Behörighetskrav

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som framgår av den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne. Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå, alternativt 240 hp (varav minst 60 hp på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp), eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Utöver det ska den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Lediga platser utannonseras

Lediga platser inom utbildningen på forskarnivå utlyses av den institution som ansvarar för ämnet eller inriktningen. Utlysningen av lediga platser sker genom öppen annonsering. Utlysningen ska vara tillgänglig lokalt och på universitetets webbsida minst tre veckor före ansökningstidens utgång och bör ges lämplig nationell och internationell spridning. Fakulteten har inget gemensamt utlysnings- eller antagningsdatum utan utlysningar görs löpande under året. Undantag från krav på öppen annonsering förekommer i enlighet med högskoleförordningen.

Ansökan

Du som efter behörighetsgranskningen och urvalsprocessen blivit uttagen till utbildning på forskarnivå ska därefter ansöka om antagning. Detta görs på särskild blankett – Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå – direkt till den institution som ansvarar för utbildningen. Prefekten ansvarar för att fylla i blanketten Försättsblad.

Antagning

Doktorander antas normalt av prefekten vid den institution som ansvarar för ämne/inriktning. Doktorander med annan finansiering än heltidsanställning som doktorand vid Uppsala universitet, till exempel industridoktorander, stipendiater, doktorander anställda vid annat lärosäte, deltidsdoktorander och licentiander antas av fakultetsnämndens arbetsutskott, efter beredning av forskarutbildningsnämnden. I samband med antagningen ska en individuell studieplan upprättas.

Forskarstudier får ej påbörjas före formell antagning. Så kallade skuggdoktorander är inte tillåtna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin