Finansiering

Medel till utbildning på forskarnivå kommer från interna medel och från externa anslagsgivare som forskningsråd, stiftelser, sektorsorgan, myndigheter eller näringslivet.

Regelverket för forskarstuderande vars försörjning är externt finansierad är detsamma som för dem som är finansierade med högskolans egna medel.

Försörjning av forskarstuderande

Alla doktorander ska ha en adekvat försörjning under hela studietiden. Vid antagning av forskarstuderande gör institutionen därför ett åtagande att finansiera fyra års heltidsstudier på forskarnivå.

Enligt högskoleförordningen (kap 7) och Uppsala universitets antagningsordning och riktlinjer får endast så många forskarstuderande antas som kan erbjudas handledning, som har studiefinansiering enligt någon av alternativen nedan, och godtagbara studievillkor i övrigt, t.ex. tillräckliga medel för forskningsprojektens drift.

  • Anställning som doktorand under hela utbildningen. Antagna doktorander ska i första hand försörjas med anställning som doktorand.
  • Annan form av försörjning som garanterats under hela utbildningen, där den sökande ska kunna ägna så stor del av sin tid till utbildning att den kan slutföras inom åtta år. Institutionen ska se till att doktoranden har minst samma finansiella nettonivå som doktorand med anställning, enligt lönestegen för doktorander.

Vid varje antagning ska en individuell försörjningsplan för hela studietiden utarbetas i den individuella studieplanen.

Så länge den forskarstuderande fullföljer sina åtaganden i den individuella studieplanen får inte försörjningsresurserna dras in.

En anställning som doktorand kan vara externfinansierad (anslag som tillkommit sedan handledaren sökt medel från t.ex. forskningsråd, och som institutionen förvaltar) eller fakultetsfinansierad (statsanslag kopplat till forskningsprogram). Regelverket för forskarstuderande vars anställning är externt finansierad är detsamma som för dem som är finansierade med fakultetsmedel. I de fall en doktorand har sin anställning vid annat svenskt lärosäte, men får handledning vid Uppsala universitet, ska ett fastställt avtal finnas på plats innan antagning. Mall för sådant avtal finns under blanketter.

Beslut om anställning fattas av institutionens prefekt.

Anställning som doktorand får inte innehas för längre tid än som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Forskarstuderande ska inom den del av arbetstiden som enligt studieplanen är utbildningstid främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. En anställd doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med annan utbildning, forskning och administration i det som benämns institutionstjänstgöring. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid (5 kap. 2 § HF). Om doktoranden fördelar arbetstiden mellan t.ex. 80 procent egen utbildning och 20 procent institutionstjänstgöring (maximal nivå), är de fyra utbildningsåren förbrukade efter fem år. Den sammanlagda anställningstiden som doktorand kan förlängas vid särskilda skäl.

Forskarstuderande ska inom den del av arbetstiden som enligt studieplanen är utbildningstid främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. En anställd doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med annan utbildning, forskning och administration i det som benämns institutionstjänstgöring. Sådant arbete får, per termin, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid (5 kap. 2 § HF). Om doktoranden fördelar arbetstiden mellan t.ex. 80 procent egen utbildning och 20 procent institutionstjänstgöring (maximal nivå), är de fyra utbildningsåren förbrukade efter fem år. Den sammanlagda anställningstiden som doktorand kan förlängas vid särskilda skäl.

Forskarstuderande kan antas med annan form av försörjning, dock måste institutionen alltid garantera försörjning under hela utbildningen. Den sökande ska kunna ägna så stor del av sin tid till utbildning att den kan slutföras inom åtta år (motsvarande fyra års heltidsstudier).

Industridoktorand

Begreppet industridoktorand innefattar doktorander vars anställning är förlagd till annan organisation än Uppsala universitet, som till exempel företag, annan myndighet, kommun och forskningsinstitut. En industridoktorand bedriver forskarstudier på deltid inom tjänsten, med bibehållen lön.

Fakultetsnämndens arbetsutskott fattar beslut om antagning av industridoktorand. Avtal med företaget ska finnas. före antagning.

Avtal mellan institution och företag rörande industridoktorand (länk till dokument på sharepoint)

Vissa industridoktorander genomför större delen av utbildningen på sin företagsarbetsplats, medan andra tillbringar tiden vid institutionen. Ofta har doktoranden två handledare – en på arbetsplatsen och en på institutionen.

Anställd vid annat lärosäte

En doktorand som antas till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet kan vara anställd vid ett annat lärosäte. Avtal mellan de två lärosätena ska finnas före antagning, för att klargöra deras respektive åtaganden i studierna. Mall för sådant avtal finns under Blanketter och mallar.

Fakultetsnämnden har beslutat att stipendier ska användas restriktivt.

Antagning av doktorand som finansieras med stipendium kräver avtal med stipendieorganisationen. Antagning bereds i fakultetens forskarutbildningsnämnd för beslut i fakultetsnämndens arbetsutskott. Avtal med stipendiegivaren ska finnas före beredning.

Stipendier inom utbildning på forskarnivå kan förekomma när studenter från utlandet har stipendium med sig från hemlandet eller när en annan finansiär än Uppsala universitet står för stipendiet. Stipendiet får (utom i speciella fall) endast användas under första året av doktorandstudierna och doktorandplatsen måste ha utlysts.

Stipendier är inte lön utan ett skattefritt bidrag till utbildning som i princip ska täcka den studerandes uppehälle under stipendieperioden. Forskarstuderande som finansieras via stipendier måste vara antagen till forskarutbildning.

Fakulteten uppmanar till återhållsamhet med stipendiefinansiering varför beslut om antagning görs av fakultetsnämndens arbetsutskott. Alla antagningar förutom där doktoranden blir anställd som doktorand görs av fakultetsnämndens arbetsutskott.

Trygghet för stipendiefinansierade doktorander

Att ha stipendier som försörjningskälla medför avsaknad av viss social trygghet. Den forskarstuderande är inte berättigad till a-kassa, föräldrapenning, sjukpenning och stipendiet räknas inte som pensionsgrundande inkomst. Grundläggande försäkringsskydd för stipendiefinansierad doktorand erhålls genom universitetets samlingsförsäkringar hos Kammarkollegiet. Institutionen ska erbjuda doktoranden en god arbetsmiljö och goda förutsättningar att genomföra forskarutbildning i enlighet med allmän och individuell studieplan. Stipendiefinansierade doktorander ska, i likhet med doktorander med annan finansiering, ha rätt till ledighet motsvarande semester, rätt till att använda företagshälsovård samt tid för friskvård.

Forskarstuderandetillägg

Institutionen ska se till att stipendiefinansierad doktorand har samma finansiella ersättningsnivå som doktorand med anställning, enligt lönestegen för doktorander. Detta görs genom utbetalning av ett så kallat forskarstuderandetillägg, se blanketter och mallar. För information om tilläggsfinansiering för doktorander se fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Lönesättning

Lönesättningen för anställning som doktorand är fastställd centralt genom lokala kollektivförhandlingar, i form av den s.k. lönestegen, som anger lönen år 1, år 2 och år 3 samt efter uppnådda 50 procent resp. 80 procent av fordringarna. I normalfallet uppnår en doktorand 50 procent respektive 80 procent efter två års heltidsstudier respektive ca. 38 månaders heltidsstudier. Om det finns prestationsbaserade krav för hur doktoranden uppnår 50 respektive 80 procent ska detta tydliggöras i den individuella studieplanen.

Anställning som doktorand ger samma sociala förmåner och försäkringsskydd som andra anställningar vid Uppsala universitet. Information om arbets- och anställningsvillkor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin